Informacja o działalności Komitetu Nauk Historycznych PAN w 2012 r.

 

Adresaci:

Wydział I PAN

I. Informacje ogólne

Komitet Nauk Historycznych PAN

I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu:

-        prezydium, skład osobowy Komitetu:

Prezydium:

przewodniczący:

 1. 1.prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

tel. 604519959, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zastępcy przewodniczącego:

 1. 2.prof. dr hab. Stanisław SIERPOWSKI - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 2. 3.prof. dr hab. Michał TYMOWSKI – Uniwersytet Warszawski

członkowie prezydium:

 1. 4.prof. dr hab. Stanisław SROKA – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 2. 5.prof. dr hab. Włodzimierz STĘPIŃSKI – Uniwersytet Szczeciński
 3. 6.prof. dr hab. Małgorzata WILLAUME – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

sekretarz naukowy:

 1. 7.prof. dr hab. Cezary KUKLO – Uniwersytet w Białymstoku

tel. 501475922, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Członkowie Komitetu:

 1. 1.prof. dr hab. Józef BORZYSZKOWSKI – Uniwersytet Gdański
 2. 2.prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI – Uniwersytet Rzeszowski
 3. 3.prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI – Akademia Częstochowska
 4. 4.prof. dr hab. Teresa CHYNCZEWSKA-HENNEL – Uniwersytet w Białymstoku
 5. 5.prof. dr hab. Zofia CHYRA-ROLICZ – Uniwersytet Przyrodniczo-Hutniczy, Siedlce
 6. 6.prof. dr hab. Anna FILIPCZAK-KOCUR – Uniwersytet Opolski
 7. 7.prof. dr hab. Mateusz GOLIŃSKI – Uniwersytet Wrocławski
 8. 8.dr hab. Kazimierz KAROLCZAK, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
 9. 9.dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 10. 10.prof. dr hab. Andrzej KLONDER – Uniwersytet w Bydgoszczy
 11. 11.prof. dr hab. Maria KOCZERSKA - Uniwersytet Warszawski
 12. 12.prof. dr hab. Krzysztof MAKOWSKI – Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Poznań
 13. 13.czł. rzecz. PAN Karol MODZELEWSKI – Uniwersytet Warszawski
 14. 14.dr hab. Jadwiga Zuzanna MUSZYŃSKA, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 15. 15.ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 16. 16.prof. dr hab. Eugeniusz NIEBELSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 17. 17.prof. dr hab. Idzi PANIC – Uniwersytet Śląski, Katowice
 18. 18.czł. rzecz. PAN Henryk SAMSONOWICZ – Uniwersytet Warszawski
 19. 19.ks. prof. dr hab. Bogdan STANASZEK – Akademia Jana Pawła II, Kraków
 20. 20.prof. dr hab. Rafał STOBIECKI – Uniwersytet Łódzki
 21. 21.dr hab. Sobiesław SZYBKOWSKI, prof. UG - Uniwersytet Gdański
 22. 22.prof. dr hab. Janusz TANDECKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 23. 23.prof. dr hab. Krzysztof TARKA – Uniwersytet Opolski
 24. 24.czł. rzecz. PAN Janusz TAZBIR – Instytut Historii PAN, Warszawa
 25. 25.dr hab. Jakub TYSZKIEWICZ, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
 26. 26.czł. rzecz. PAN Andrzej WALICKI – Uniwersytet Notre Dame, Indiana, USA

 

Eksperci rekomendowani przez KNH:

1. dr hab. Michał Kopczyński – kierownik Działu Badawczego Muzeum Historii Polski

2. prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen – dyrektor IH PAN

3. mgr Stanisław Lenart – nauczyciel dyplomowany, czł. Kom. Dydaktycznej ZG PTH

4. prof. dr hab. Czesław Osękowski – ekspert w zakresie historii najnowszej

5. dr hab. Władysław Stępniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

6. prof. dr hab. Wiesław Władyka – ekspert w zakresie historii najnowszej, publicysta związany z tygodnikiem ,,Polityka’’

 

-        zestawienie liczbowe: liczba członków ogółem, w tym członkowie PAN; 34 osoby oraz 6 ekspertów

-        zatrudnionych w (jako głównym miejscu pracy): jednostkach PAN, szkołach wyższych, instytutach badawczych[1], pozostałych; 34 osoby (oraz 6 ekspertów)

-        komisje, sekcje lub zespoły (nazwy, przewodniczący); udział w ich składzie osób niebędących członkami Komitetu.

Struktura:

 

-        Komisja ds. kontaktów i współpracy z zagranicą

      Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Tymowski (UW)

 

-        Komisja ds. nagród

      Przewodniczący: prof. dr hab. Cezary Kuklo (UwB)

 

-        Zespół Antropologii Historii

      Przewodniczący: dr hab. Andrzej P. Kowalski prof. UG

 

-        Zespół Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich

      Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (U. Jana

Kochanowskiego w Kielcach)

 

-        Zespół Historii Książek i Bibliotek

      Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Juda (UMC)

 

-        Zespół Historii Miast

      Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Noga (U. Pedagogiczny im. KEN)

 

-        Zespół Historii Stosunków Międzynarodowych

      Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (UW)

 

-        Zespół Studiów Numizmatycznych

      Przewodniczący: dr hab. Borys Paszkiewicz prof. UWroc.

 

-        Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich

            Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Makowski (UAM)

 

-        Zespół Historii Kobiet

Przewodniczący: prof. dr hab. Teresa Kulak (UWroc.)

 

-        Zespół Historii Wojskowości

Przewodniczący: dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM

 

-        Komisja Lituanistyczna

Przewodniczący: dr hab. Henryk Lulewicz, prof. UW

 

I.2. Zakres działania Komitetu.

 

Koordynacja i opiniowanie działalności naukowo-badawczej krajowych ośrodków wyspecjalizowanych w historii i archeologii, ocena programów nauczania historii i ich realizacji, organizacja specjalistycznych zebrań dyskusyjnych, inicjowanie praca badawczych, edytorskich i wykopaliskowych. Komitet został powołany w 1959 r.

            Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Historii Wojskowej; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Numizmatyczną; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Studiów Słowiańskich; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Historii II Wojny Światowej; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Nauk Historycznych; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Współczesnej Historii Europy. Zadania komitetów narodowych wykonuje prezydium komitetu.

 

I.3. Dane adresowe do korespondencji: adres pocztowy, adresy elektroniczne, telefon do kontaktów.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, tel. 604519959, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. Zebrania Komitetu (opis)

II.1. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym zebrania z referatami naukowymi).

 

 • 24 stycznia 2012 r., pierwsze plenarne zebranie w nowej kadencji 2011-2014; wybrano przewodniczącego, jego zastępców, sekretarza naukowego, członków prezydium oraz członków komisji wyborczej.
 • 29 marca 2012 r., przedyskutowano i przyjęto regulamin KNH PAN na kadencję 2011-2014; przedstawiono plan pracy KNH na 2012 r.; dokonano wyboru Komisji ds. nagród i Komisji ds. współpracy międzynarodowej; powołano zespoły zadaniowe i redakcje czasopism; zebranie zakończyły wolne wnioski.
 • 22 listopada 2012 r., dr hab. prof. US Adam Makowski przedstawił informacje o przygotowaniach do XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie; prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki przedstawił informację o zasadach ewaluacji jednostek naukowych; prof. dr hab. Krzysztof Mikulski omówił perspektywy funkcjonowania czasopism historycznych w świetle najnowszej punktacji czasopism wg MNiSzW; powołano zespoły zadaniowe; zatwierdzono treść umowy KNH i IH PAN w sprawie współpracy przy organizowaniu zebrań i konferencji naukowych, zebranie zakończono wolnymi wnioskami.

 

II.2. Posiedzenia prezydium Komitetu (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym posiedzenia z referatami naukowymi).

 • 24 stycznia 2012 r.: ustalenie podziału zadań pomiędzy członków prezydium, dyskusja nad koncepcją pracy prezydium i Komitetu KNH PAN.
 • 7 marca 2012 r.: przyjęcie założeń do regulaminu KNH PAN, dyskusja nad planem pracy w 2012 r.,
 • 29 marca 2012 r.: dyskusja i przyjęcie regulaminu KNH PAN; przedstawienie planu pracy na 2012 r., wybór komisji ds. nagród i komisji ds. współpracy międzynarodowej; powołanie zespołów zadaniowych.
  • 25 maja 2012 r.: dyskusja nad stanowiskiem Komitetu wobec parametryzacji jednostek naukowych i próbami przenoszenia obowiązujących w tym zakresie punktacji na oceny osób ubiegających się o stopnie i tytuły naukowe; ustalenie nazw i składu tworzonych zespołów zadaniowych
  • 22 listopada 2012 r.: podpisanie umowę w sprawie współpracy przy organizacji zebrań i konferencji naukowych z IH PAN, ustalenie planu pracy na I poł. 2013 r.; przyjęcie sprawozdanie z pracy Komisji ds. nagród.

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (liczba, w tym posiedzenia z referatami naukowymi) .

 

- Zespół Studiów Numizmatycznych przy KNH PAN (kierowany przez prof. dr. hab. Borysa Paszkiewicza) przeprowadził cztery spotkania zwyczajne i jedno nadzwyczajne: 24 lutego 2012 r. było poświęcone nowym badaniom nad monetami polskimi Władysława Jagiełły. Michał Zawadzki z Zamku Królewskiego w Warszawie w referacie „Nowa typologia półgroszy Władysława Jagiełły” przedstawił wyniki swych wieloletnich badań, które doprowadziły do zasadniczej rewizji ustaleń Stanisławy Kubiakowej z 1970 r. W tym samym kierunku, choć inną drogą podążał Zbigniew Bartkowiak z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Jego referat, zatytułowany „Półgroszki Władysława Jagiełły typu XI w świetle analizy statystycznej. Część II”, wykazał przede wszystkim zasadniczą niespójność tej grupy monet i jej pochodzenie z wielu niezależnych emisji. Na spotkaniu 24 marca 2012 r. dr hab. Renata Ciołek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w referacie „Monety rzymskie w centrach hutniczych, czyli czym płacono za żelazo”, przedstawiła nową koncepcję mechanizmu napływu monet rzymskich na ziemie polskie. Hipoteza wywołała żywiołową dyskusję, niewątpliwie jednak rozszerzyła dotychczasowe możliwości interpretacyjne jednego z głównych zjawisk numizmatycznych w Polsce. Krystian Książek z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie w wystąpieniu zatytułowanym „Ślady przebić na denarach ze skarbu głogowskiego (1987)” wykazał związek grupy typów lekkich denarów, przypisywanych Bolesławowi Kędzierzawemu, z emisją anonimową, uważaną za lokalną. Zasadniczo zmienił w ten sposób wizję mennictwa polskiego 2. połowy XII w. Spotkanie 11 maja 2012 r., zostało zwołane wspólnie z prowadzonym przez prof. Aleksandra Bursche Seminarium Doktoranckim z Numizmatyki Antycznej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nadzwyczajną okolicznością było zebranie w Warszawie Komitetu (zarządu) Międzynarodowej Rady Numizmatycznej. Uczestnicy wysłuchali wykładów członków tego właśnie gremium: dra Michaela Alrama (dyrektora Gabinetu Numizmatycznego w Kunsthistorisches Museum, Wiedeń) pt. „Tepe Narenj, a Royal Monastary on the High Ground of Kabul: the Numismatic Evidence” oraz dra Benedikta Zächa (dyrektora Münzkabinett und Antikensammlung der Stadt Winterthur) pt. „Professional Mints and Italian Model: The Introduction of the Gros Coins in the Southern German Lands”. Zaproszenie Komitetu do Warszawy było pięknym osiągnięciem organizacyjnym członka naszego Zespołu, A. Burschego, który dąży do uczynienia Uniwersytetu Warszawskiego gospodarzem XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego w 2021 r. Sukces tego przedsięwzięcia stałby się wielką promocją polskiej numizmatyki we wszystkich jej aspektach — od naukowego przez muzealny i kolekcjonerski aż po antykwaryczny, toteż Zespół usilnie te starania popiera. Na spotkaniu 28 września 2012 r. Dobrochna Gorlińska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła wnioski ze swej ukończonej właśnie rozprawy doktorskiej w referacie „Józef ha-Kohen, Abraham, Jakub, Menahem — o Żydach w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego”. Referat Grzegorza Śnieżki, pt. „Fałszerstwa małych szelągów miedzianych Jana Kazimierza ze skarbu monet z miejscowości Idźki-Wykno”, zawierał tezy jego pracy magisterskiej, po raz pierwszy wnikliwie analizującej zjawisko fałszerstw szelągów Boratyniego (zob. WN LVI: 2012, z. 2). Marta Męclewska zadała w komunikacie pytanie „Co powinno się znaleźć w bibliografii numizmatyki polskiej i z Polską związanej?”, chcąc doprecyzować kryteria włączania do spisu polskich publikacji numizmatycznych prac dotyczących zagadnień pogranicznych (w sensie zarówno materialnym, jak i terytorialnym). Podczas spotkania 14 grudnia 2012 r. Agnieszka Murawska z Muzeum Narodowego w Poznaniu wygłosiła referat zatytułowany „Wczesnośredniowieczny skarb z Kleszczewa (tpq ok. 1000)”. Skarb, niezachowany w zbiorach, został ujawniony w zapiskach archiwalnych; co więcej, referentka zapowiedziała dalsze, nieznane dane o znaleziskach z podobnych źródeł. Piotr Chabrzyk z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi omówił „Poszukiwania produktów polskich mennic w wybranych skarbach krzyżówkowych końca XI wieku”, przedstawiając wciąż nowe fakty źródłowe, pozwalające rekonstruować znacznie obfitsze, niż dotąd sądzono, mennictwo denarów krzyżowych w Polsce.

 

- Zespół Dziejów Czech i Stosunków Polsko - Czeskich (przewodniczący prof. dr hab. Wojciech Iwańczak) zorganizował jedną konferencję pt. „Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem. Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, która odbyła się w dniach 24 - 26 września w Kamieniu Śląskim. Oprócz Zespołu współorganizatorem konferencji był Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego. Zgromadziła ona znakomite grono uczonych z Polski i Republiki Czeskiej, w liczbie około 30 - 35. Wśród 25 referatów 9 było autorstwa Czechów.

 

- Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich (przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Makowski): w końcu listopada 2012 roku przeprowadził zebranie organizacyjne, na którym zainaugurował swoją działalność.

 

- Zespół Historii Książki i Bibliotek (przewodnicząca dr hab. Maria Juda): 22 listopada 2012 r. odbyło się posiedzenie, na którym opracowano program prac Zespołu na bieżącą kadencję, oceniono także stan badań w zakresie historii dawnej książki i bibliotek. Zaproponowano utworzenie słownika terminologicznego obejmującego hasła spoza środowiska bibliotekoznawczego, np. historii sztuki, introligatorstwa. Wskazano także na potrzebę zapraszania na spotkania osób spoza Zespołu, co umożliwi inne spojrzenie na problemy oraz terminy pojawiające się w kulturze dawnej książki. Poszerzy to także informacje o źródłach i nowych technologiach w Polsce, w Europie i na świecie. Zaproponowano także utworzenie bibliografii w formie elektronicznej rejestrującej polonika i wydawnictwa źródłowe. Przyjęto wstępne założenie, o zorganizowaniu konferencji naukowej w 2014 w ramach Zespołu oraz przedstawiono propozycje tematów konferencyjnych. Poruszono także sprawy związane z utworzeniem strony internetowej (portalu) Zespołu Historii Książki i Bibliotek, na której zamieszczane będą informacje o konferencjach krajowych i zagranicznych, informacje o publikacjach cyfrowych. Zasygnalizowano potrzebę współpracy z sąsiadami poprzez pomysł stworzenia biblioteki cyfrowej Wielkiego Księstwa Litewskiego, oraz zwrócono uwagę na starania się o fundusze z Ministerstwa Kultury na rozwój kultury książki w Polsce. Ponadto wymieniono poglądy dotyczące środowiska bibliotekoznawczego i bibliologicznego oraz ich nowego postrzegania wśród przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, a także zwrócono uwagę na młodych badaczy, brak inspiracji wśród studentów w badaniach nad dawną książką, a także problemy w kształceniu pracowników bibliotek w zakresie dawnej książki. Podkreślono potrzebę rozwoju i popularyzacji przedmiotów związanych z dawną książką. Spotkanie wywołało żywą dyskusję wokół propozycji programowych Zespołu, jak również planowanej konferencji naukowej. Poruszano zagadnienia publikacji wydawnictw źródłowych (np. katalogów, inwentarzy bibliotecznych) oraz stworzenia portalu internetowego obejmującego informacje o konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii oraz historii.

Komisja Lituanistyczna (przewodniczący dr hab. Henryk Lulewicz, prof. UW) zorganizowała w dniach 25-26 września 2012 r. w Sali Kościuszkowskiej w budynku Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31) XXI z kolei spotkanie gromadzące historyków litewskich, białoruskich i polskich zajmujących się dziejami dawnej (przedrozbiorowej) Litwy. W spotkaniu tym brało udział 50 osób. Tegoroczne obrady poświęcone zostały tematowi: „Wojna i dyplomacja. Wielkie Księstwo Litewskie w polityce europejskiej (XIV – XIX wiek)”. Wygłoszono w sumie 11 referatów. Wśród referentów przeważali historycy z różnych ośrodków naukowych polskich (5 osób), autorami kolejnych 4 referatów byli historycy litewscy młodszego pokolenia a dwóch przyjechało z Białorusi. Większość referatów wywołała żywe zainteresowanie słuchaczy, co odbiło się w ożywionej dyskusji nad problematyką w nich poruszaną.

 

Zespół Historii Kobiet (przewodnicząca prof. dr hab. Teresa Kulak) odbył w grudniu 2012 r. spotkanie organizacyjne, na którym przedyskutowano plan pracy na najbliższe 3 lata.

 

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu:

Liczba ogółem: 7

w tym:

 

Nazwa konferencji

Organizator,

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

Debata sejmowa w sprawie zmiany ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, 2 kwietnia 2012 r., Warszawa

Zebranie, na którym dyskutowano o zmianach prawnych w związku z ustawą „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, 19 maja 2012 r., Warszawa (?)

Zebranie, na którym sformułowano postulaty zmian prawnych w związku z ustawą „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, 15  czerwca 2012 r., Warszawa (?)

Konferencja „Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem. Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna”, 24-26 września 2012 r., Kamień Śląski

Konferencja „Wojna i dyplomacja.                 Wielkie Księstwo Litewskie w polityce europejskiej (XIV – XIX wiek)”, 25-26 września 2012 r.

Spotkanie dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów historycznych w Polsce, Toruń 25-26 V 2012 – poświęcone krajowym ramom kwalifikacji w nauczaniu historii, uprawnieniom jednostek w procesie nadawania stopni naukowych

Spotkanie dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów historycznych w Polsce, Białystok 29-30 XI 2012 – poświęcone zasadom parametryzacji jednostek naukowych i oceny punktowej czasopism

Poseł Marek Poznański, z ramienia Zespołu Studiów Numizmatycznych przy KNH PAN uczestniczyli prof. A. Bursche i dr M. Bogucki

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, z ramienia Zespołu Studiów Numizmatycznych przy KNH PAN uczestniczyli prof. A. Bursche i dr M. Bogucki

Stowarzyszenie Historyków Sztuki, z ramienia Zespołu Studiów Numizmatycznych przy KNH PAN uczestniczyli prof. A. Bursche i prof. B. Paszkiewicz

Zespół Dziejów Czech i Stosunków Polsko - Czeskich Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk; Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Komisja Lituanistyczna KNH, Instytut Historii PAN

ZG Polskiego Towarzystwa Historycznego, IHiA UMK, KNH PAN

ZG Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historii i Stos. Międzynar. UwB, KNH PAN

+

+

+

+

+

+

+

Brak danych

Brak danych

Brak danych

30-35 osób

50 osób

62 osoby

65 osób

9 osób

20 osób

Brak danych

Brak danych

Brak danych

25

11

3 + 40

3 + 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11000 PLN

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych

 

III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej.

Konferencje zorganizowane przez zespoły zadaniowe przy KNH miały na celu kontynuację dialogu naukowego z historykami Litwy, Białorusi i Czech w zakresie historii stosunków wzajemnych i dziejów Europy środkowej.

Spotkania dziekanów i dyrektorów wydziałów i instytutów historycznych z polskich uczelni i instytucji naukowych mają charakter cyklicznych konsultacji środowiskowych, organizowanych wcześniej przez Polskie Towarzystwo Historyczne, od 2012 r. przy współudziale Komitetu Nauk Historycznych PAN.

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

(audycje i programy w radiu i telewizji, udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, wystąpienia w mediach elektronicznych, artykuły w prasie popularyzujące naukę itp. – dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Komitet lub jego struktury wewnętrzne).

-

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu (opis)

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii); formułowanie zadań ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innych działań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie reprezentowanych dyscyplin/ problemu objętych zakresem działania Komitetu, inne wynikające ze specyfiki działania Komitetu (dotyczy działań, w których podmiotem był Komitet lub jego struktury wewnętrzne, a nie poszczególne osoby).

 

 1. KNH brał udział w dyskusji dotyczącej kształcenia historyków na uczelniach polskich.
 2. Sformułowano stanowisko wobec zasad parametryzacji jednostek naukowych
 3. Sformułowano stanowisko wobec zasad parametryzacji czasopism naukowych z zakresu humanistyki

Patrz też pkt. III.2

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

V.2.1. Ekspertyzy[2]: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza była przedstawiana (wykaz, opis).

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

 

V. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis).

 

VI. Działalność wydawnicza

VI.1

 

Wyszczególnienie

 

Tytuł publikacji

Wydawca/współwydawca

Wydawnictwa

w wersji:

- drukowanej

 

Nakład

(w egz.)

Dofinans. ze środków DUN

(w zł)

 

 

- elektronicznej

 

 

Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

 1. 1)Wiadomości Numizmatyczne
 2. 2)Studia Maritima
 3. 3)……

drukowanej

 

drukowanej

300

 

100

6990 zł

 

3500 zł

Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

 1. 1)……
 2. 2)……
 3. 3)……

 

 

 

Pozostałe publikacje

 1. 1)……
 2. 2)……
 3. 3)……

 

 

 

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym.

Jedynymi oznakami działalności wydawniczej KNH, ze względu na skromne możliwości finansowe, było wydawanie dwóch periodyków naukowych, wskazanych w ujęciu tabelarycznym.

 

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu (opis)

Współpraca Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (m.in. pełnienie przez Komitet funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami naukowymi, współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi, udział członków Komitetu we władzach, pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych.

 

W chwili rozpoczynania nowej kadencji prezydium KNH dysponowało jedynie wyrywkowymi informacjami o sformalizowanej współpracy międzynarodowej (nie licząc udziału w konferencjach) przedstawicieli polskiego środowiska historycznego z organizacjami międzynarodowymi. Dlatego też jednym z zadań Sekretarza naukowego KNH PAN było ustalenie udziału przedstawicieli naszej nauki historycznej w gremiach decyzyjnych międzynarodowych organizacji naukowych (zob. niżej).

  

Reprezentanci polskiej nauki historycznej

w organizacjach międzynarodowych wg strony internetowej CISH i zgłoszeń indywidualnych

 

 

1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Europy Południowo-Wschodniej – (przewodniczący Komitetu Narodowego jako członek Komitetu Międzynarodowego)

2. Międzynarodowy Komitet Drugiej Wojny Światowej (dr Magdalena Hułas, IH PAN - skarbnik)

3. Międzynarodowa Organizacja Historyków Chrześcijaństwa (dr hab. prof. KUL Paweł Kras, KUL – członek Biura)

4. Międzynarodowa Komisja Porównawczej Historii Wojskowej (prof. dr hab. Tadeusz Panecki – członek Biura)

5. Międzynarodowa Komisja Demografii Historycznej (dr Mikołaj Szołtysek, Instytut Max Plancka w Rostocku – członek Biura)

6. Międzynarodowa Komisja Slawistyki (prof. dr hab. Krzysztof Makowski, UAM –wiceprzewodniczący)

7. Międzynarodowa Komisja Historii Miast (prof. dr hab. Roman Czaja, UMK – członek Biura)

8. Międzynarodowa Komisja Historii i Teorii Historiografii (dr hab. prof. UAM Ewa Domańska, UAM – przewodnicząca rady programowej)

9. Międzynarodowe Stowarzyszenie Dydaktyki Historii (dr hab. Joanna Wojdon, UWr – redaktor rocznika ISHD

10. Międzynarodowa Unia Instytutów Archeologicznych (prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, stacja PAN w Rzymie – członek rady)

11. Międzynarodowa Komisja Historii Bałtyku (prof. dr hab. Janusz Tandecki, UMK – członek Biura)

12. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – członek Komitetu Badawczego))

            Ponadto nawiązano kontakty robocze z sekretarzem generalnym Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych prof. Robertem Frankiem z paryskiej Sorbony, które powinny zaowocować roboczą wizytą Zastępcy przewodniczącego KNH PAN w połowie 2013 r. w Paryżu. Jej celem byłoby aktywniejsze włączenie badań historyków polskich w program naukowy kolejnego XX II Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Jinan (Chiny) w 2105 r.

 

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)

(np. współpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami).

-

IX. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu.

-

 

 

Warszawa, dnia 28 stycznia 2012 r.

 

 

 

..................................................................

(Przewodniczący Komitetu)

 

dr Tomasz Bohun, sekretarz organizacyjny, telkom. 501368658

(Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej informację)[1] instytuty badawcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

[2] Jako ekspertyzy należy traktować wyłącznie opracowania analityczne przedstawiające stan problematyki stanowiącej przedmiot ekspertyzy, proponowane kierunki działań dla rozwiązania problemu, wraz z propozycjami zastosowań oraz wskazaniem adresatów i odbiorców, którzy te wnioski mogą wprowadzić i określeniem konkretnych efektów, jakie te rozwiązania mogą przynieść.