Zasady recenzowania

Procedura recenzowania prac zgłoszonych do publikacji w „Wiadomościach Numizmatycznych” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

a) do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza macierzystej jednostki naukowej autora publikacji. Recenzentem nie może być osoba pozostająca z autorem recenzowanej pracy w bezpośrednich relacjach osobistych ani w relacjach podległości zawodowej;

b) autor lub autorzy publikacji i recenzenci są dla siebie anonimowi (tzw. podwójnie ślepa recenzja);

c) recenzja zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia;

d) kryteria kwalifikowania lub odrzucenia prac i formularz recenzji są opublikowane na stronie internetowej „Wiadomości Numizmatycznych”;

e) nazwiska recenzentów poszczególnych prac zamieszczonych są ogłaszane zbiorczo w zeszycie.

 

Kryteria kwalifikowania artykułów do druku w “Wiadomościach Numizmatycznych”

 

1. zgodność z profilem czasopisma;

2. oryginalność (wkład do wiedzy naukowej);

3. zachowanie rygorów naukowych, w szczególności zastosowanie naukowych metod badawczych i poprawność wnioskowania;

4. odniesienie do aktualnej literatury naukowej;

5. poprawność formalna (język, styl, zapis bibliograficzny, logika konstrukcji);

6. akceptacja przez anonimowych recenzentów.

 

Formularz oceny pracy zgłoszonej do „Wiadomości Numizmatycznych”

Tytuły, imię i nazwisko recenzenta

 

Adres

 

Email

 

Telefon

 

Dane Recenzenta nie są udostępniane Autorowi

Tytuł pracy

 

1. Wnioski dla redakcji:

 

1.1. Opublikować bez zmian

 

1.2. Opublikować z drobnymi poprawkami według wskazówek recenzenta:

 

1.3. Opublikować w zasadniczo odmiennej formiezgodnie z uwagami recenzenta i po ponownej recenzji:

 

1.4. Odrzucić z następujących powodów:

 

1.4.1 Nieodpowiednie dla „Wiadomości Numizmatycznych”, lecz stosowne dla:

 

1.4.2. Całkowicie niezdatne do publikacji.

 

2. Uwagi dla redakcji:

 

2.1. Praca kwalifikuje się do działu artykułów / materiałów

 

2.2. Praca nowatorska/przeglądowa

 

2.3. Materiał ilustracyjny wystarczający/nie

 

2.4. Streszczenie pracy w języku kongresowym winno być: standardowe (ok. 1/10 objętości) / rozszerzone / praca powinna być w całości przetłumaczona na język kongresowy.

 

3. Uwagi dla autora

 

Data:

 

 

W ocenie prosimy uwzględnić następujące czynniki: 1) wartość badawczą pracy; 2) oryginalność problemu; 3) poprawność wnioskowania; 4) poprawność zastosowanej metody badawczej; 5) jakość bibliografii; 6) kompozycję i czytelność pracy; 7) poprawność języka i stylu.