Plany działań Komisji Dydaktyki Historii KNH PAN

na rok 2021

W listopadzie br. Komisja wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim planuje przygotowanie kolejnej już X edycji Doktoranckiego Seminarium Dydaktyczno-Historycznego.  

Drugą połowę 2021r. Komisja zamierza poświęcić też na przygotowanie wniosku grantu badawczego do NCN.

Plany działań Komisji Historii Kobiet KNH PAN na rok 2021 r.

Komisja planuje jesienią tego roku zorganizować dyskusję nad książką K. Stańczak-Wiślicz, P. Perkowskiego, M. Fidelis, B. Klich-Kluczewskiej pt. „Kobiety w Polsce 1945-1989. Nowoczesność-Równouprawnienie-Komunizm” .

Zorganizowanie we współpracy z WH UW i IH PAN międzynarodowej konferencji w dniach 23-24 czerwca 2022 pt. „Schools of feeling. Gender in the historical processes of shaping emotions” .

Plany działań Komisji Historii Czech i Stosunków Polsko – Czeskich KNH PAN

na rok 2021 r.

We wrześniu bieżącego roku we współpracy z Muzeum w Raciborzu Komisja planuje konferencję. Jej tematem będzie: „Człowiek w niewoli uczuć. Przyjaźń, miłość, nienawiść w Czechach i w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej”. Grono referentów obejmuje – jak zwykle - znakomitych specjalistów z Czech i Polski. 

Plany działań Komisji Historii Miast KNH PAN na rok 2021 r.

We wrześniu br. Komisja planuje coroczną konferencję, tym razem pod tytułem: „Konflikty w miastach Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej, Pomorza i Śląska w XIII-XVIII wieku i sposoby ich przezwyciężania”. Ważnym i integralnym elementem konferencji   będzie Forum Młodych Badaczy, poświęcone strukturom i  relacjom władzy w miastach przedindustrialnych. W tegorocznej konferencji weźmie udział 40 uczestników, w tym 3 zagranicznych. Współorganizatorami Konferencji są: Instytut Historii PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.

Plany działań Komisji Historii Struktur Demograficznych i Społecznych KNH PAN na rok 2021 r.

Zorganizowanie dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu ,,Społeczne i demograficzne uwarunkowania przemian ludnościowych na ziemiach polskich w XIV-XX wieku’’ (maj i listopad br.). Współorganizowanie z Komitetem Nauk Demograficznych PAN seminarium naukowego ,,Przeszłość ku przyszłości – powszechne spisy ludności na ziemiach polskich’’(marzec br.). Planujemy też wydanie drukiem czasopisma naukowego znajdującego się na platformie Scopus - ,,Przeszłość Demograficzna Polski’’ tomu 43 za rok 2021.

Plany działań Komisji Historii w Przestrzeni Publicznej KNH PAN na rok 2021.

Komisja planuje uruchomić zdalne seminarium poświęcone public history. Będą to otwarte spotkania dyskusyjne, w ramach których dyskutowane będą projekty prac – publikacji (książek, artykułów, naukowych i popularnych), wystaw, filmów, instalacji, nagrań (audio lub video) lub innych form działań. Komisja zamierza też reaktywować serię Historia w działaniu w wydawnictwie PWN. Komisja planuje zorganizować kolejną edycję Szkoły Letniej Public History w systemie hybrydowym we Wrocławiu, we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem w Luksemburgu oraz International Federation for Public History. UWr pozyskał na ten cel finansowanie z programu NAWA Spinaker.

Plan działań Komisji Lituanistycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN

na rok 2021

XXX konferencja Komisji odbędzie się w dniach 28-29 września 2021 r.  Temat: Wielkie Księstwo Litewskie: urzędy i urzędnicy. Przedmiotem obrad będą urzędy i urzędnicy ziemscy, miejscy oraz prywatni. Planujemy udział 11 referentów zagranicznych (5 z Litwy, 3 z Ukrainy i 3 z Białorusi) oraz 4 polskich. Liczebność ogółu uczestników szacujemy – na podstawie wieloletnich doświadczeń –  na ok. 60 osób. Planujemy – na podstawie zeszłorocznych doświadczeń – przeprowadzenie obrad w formie hybrydowej, jednak – wobec niepewnej sytuacji epidemicznej – przygotowani nawet na obrady wyłącznie zdalne.

Podczas konferencji po raz czwarty wręczymy – stworzoną dzięki wsparciu Fundacji Trzy Trąby – nagrodę „Rocznika Lituanistycznego”,  planujemy wówczas wydanie jego VII tomu.

Plan działań Komisji Studiów Numizmatycznych KNH PAN  na rok 2021.

W 2021 roku Komisja planuje zorganizowanie 2-3 posiedzeń, na których będą prezentowane i omawiane najnowsze osiągnięcia numizmatyki polskiej i światowej w zakresie historii pieniądza antycznego, średniowiecznego i nowożytnego. 

Planowane jest też wydanie jednego rocznika czasopisma Wiadomości Numizmatyczne. Również w 2021 roku zostaną wysłane zgłoszenia do przyjęcia czasopisma do baz DOAJ oraz ERIH+

W 2021 roku planowane są dwa posiedzenia w ramach International Numismatic Council.

Plan działań Komisji Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich PAN na rok 2021.

Zaplanowano dwa spotkania robocze Komisji (kwiecień i listopad br.). Planuje się prace przy przygotowaniu projektów w ramach XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych. Dotyczy to dwóch paneli organizowanych przez KSSiW ‘Borders and borderlands: the Slavdom over the centuries’ i ‘The Slavic World and the Islamic World: Encounters – Conflicts – Cooperation’. Planowane jest też jesienią br. złożenie do wydawnictwa publikacji towarzyszącej panelowi ‘Borders, Borderlands, Language: Culture and Society in the Slavic Area through the Centuries’. 

Plan działań Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii na rok 2021.

Komisja planuje comiesięczne spotkania w ramach, których zajmować się będzie:

1.przygotowaniem rekomendacji w zakresie kształcenia w bloku przedmiotów poświęconych teoretycznym i metodologicznym problemom wiedzy historycznej na studiach I i II stopnia kierunku historia (https://mthh.edu.pl/rekomendacje-komisji/).

2. uruchomieniem portalu internetowego „Forum Badaczy Teorii, Historii Historiografii i Metodologii Historii”.

Komisja planuje prace nad podręcznikiem z metodologii historii (ustalony został spis treści i autorzy) i będzie je kontynuowała do końca roku 2021. (https://mthh.edu.pl/komisja-thhimh-podjela-prace-nad-podrecznikiem-dla-studentow-metodologiczne-problemy-wiedzy-historycznej/aktualnosci/).

W 2021 r. odbywać się będą też regularne naukowe spotkania seminaryjne im. Jerzego Topolskiego (https://mthh.edu.pl/seminaria-im-jerzego-topolskiego/aktualnosci/dzialania-komisji/).

Komisja będzie też współorganizować lub patronować następującym konferencjom naukowym:

1. Międzynarodowa konferencja naukowa: „Zmiany i oczekiwania. Wobec nowych orientacji i nurtów badawczych w polskiej i ukraińskiej nauce historycznej” (Lublin, 28–29 maja 2021). Org. Towarzystwo Historiograficzne (koło w Lublinie); Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii KNH PAN (https://mthh.edu.pl/).

2. Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa dla doktorantów i młodych naukowców „Historie potencjalne i ratownicze: epidemie, kryzysy, katastrofy” (Łódź, 24-25 czerwca 2021, ZOOM). Org. Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego oraz Sekcja Młodych Badaczy przy Komisji Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii KNH PAN (https://mthh.edu.pl/konferencja-naukowa-dla-mlodych-historykow-historie-potencjalne-i-ratownicze-epidemie-kryzysy-katastrofy/aktualnosci/).

            3. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Historiografia II Rzeczypospolitej i jej miejsce w dziejach polskiej nauki historycznej” (Rzeszów, 23-24 września 2021). Org. Towarzystwo Historiograficzne, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Komisja Teorii i Historii Historiografii oraz Metodologii Historii (https://mthh.edu.pl/historiografia-ii-rzeczypospolitej-i-jej-miejsce-w-dziejach-polskiej-nauki-historycznej-zaproszenie-na-konferencje/aktualnosci/).

Plan działań Komisji  Historii Kultury Książki KNH PAN na rok 2021.

       

W okresie między październikiem a grudniem zorganizowane zostaną dwa spotkania członków Zespołu. Jedno poświęcone będzie miejscu bibliologii historycznej w kontekście nowego wykazu dyscyplin naukowych i wykreślenia z niego dyscypliny bibliologia i informatologia. Wprowadzeniem do dyskusji będzie referat przygotowany przez jednego z członków Zespołu. 

Drugie spotkanie - o podobnym charakterze - dotyczyć będzie sytuacji badawczej w zakresie historii kultury książki w kontekście międzynarodowym i dokonaniom w tym zakresie polskich badaczy. 

Przewidziane jest zaproszenie osób niebędących członkami Zespołu.