Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2013 r.

Komitet Nauk Historycznych PAN

I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu:

-       prezydium, skład osobowy Komitetu

przewodniczący:

1.prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

tel. 604519959, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zastępcy przewodniczącego:

2.prof. dr hab. Stanisław SIERPOWSKI - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

3.czł. korespondent PAN Michał TYMOWSKI – Uniwersytet Warszawski

członkowie prezydium:

4.prof. dr hab. Stanisław SROKA – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

5.prof. dr hab. Włodzimierz STĘPIŃSKI – Uniwersytet Szczeciński

6.prof. dr hab. Małgorzata WILLAUME – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

sekretarz naukowy:

7.prof. dr hab. Cezary KUKLO – Uniwersytet w Białymstoku

tel. 501475922, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Członkowie Komitetu:

1.prof. dr hab. Józef BORZYSZKOWSKI – Uniwersytet Gdański

2.prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI – Uniwersytet Rzeszowski

3.prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

4.prof. dr hab. Teresa CHYNCZEWSKA-HENNEL – Uniwersytet w Białymstoku

5.prof. dr hab. Zofia CHYRA-ROLICZ – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce

6.prof. dr hab. Anna FILIPCZAK-KOCUR – Uniwersytet Opolski

7.prof. dr hab. Mateusz GOLIŃSKI – Uniwersytet Wrocławski

8.dr hab. Kazimierz KAROLCZAK, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

9.dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

10.prof. dr hab. Andrzej KLONDER – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

11.prof. dr hab. Maria KOCZERSKA - Uniwersytet Warszawski

12.prof. dr hab. Krzysztof MAKOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

13.czł. rzecz. PAN Karol MODZELEWSKI – Uniwersytet Warszawski

14.prof. dr hab. Jadwiga Zuzanna MUSZYŃSKA– Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

15.ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

16.prof. dr hab. Eugeniusz NIEBELSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

17.prof. dr hab. Idzi PANIC – Uniwersytet Śląski, Katowice

18.czł. rzecz. PAN Henryk SAMSONOWICZ – Uniwersytet Warszawski

19.ks. prof. dr hab. Bogdan STANASZEK – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

20.prof. dr hab. Rafał STOBIECKI – Uniwersytet Łódzki

21.dr hab. Sobiesław SZYBKOWSKI, prof. UG - Uniwersytet Gdański

22.prof. dr hab. Janusz TANDECKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

23.prof. dr hab. Krzysztof TARKA – Uniwersytet Opolski

24.czł. rzecz. PAN Janusz TAZBIR – Instytut Historii PAN, Warszawa

25.dr hab. Jakub TYSZKIEWICZ, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski

26.czł. rzecz. PAN Andrzej WALICKI – Uniwersytet Notre Dame, Indiana, USA

Eksperci rekomendowani przez KNH:

1. dr hab. Michał Kopczyński prof. UW – kierownik Działu Badawczego Muzeum Historii Polski

2. prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen – dyrektor IH PAN

3. mgr Stanisław Lenart – nauczyciel dyplomowany, czł. Kom. Dydaktycznej ZG PTH

4. prof. dr hab. Czesław Osękowski – ekspert w zakresie historii najnowszej

5. dr hab. Władysław Stępniak prof. UMK – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

6. prof. dr hab. Wiesław Władyka – ekspert w zakresie historii najnowszej, publicysta związany z tygodnikiem ,,Polityka’’

-   zestawienie liczbowe: liczba członków ogółem - 39, w tym członkowie PAN - 5;

-   zatrudnionych w (jako głównym miejscu pracy): jednostkach PAN, szkołach wyższych, instytutach badawczych[1], pozostałych;

-   komisje, sekcje lub zespoły (nazwy, przewodniczący); udział w ich składzie osób niebędących członkami Komitetu.

[1] instytuty badawcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

Komisja ds. kontaktów i współpracy z zagranicą

      Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Tymowski (UW)

Komisja ds. nagród

      Przewodniczący: prof. dr hab. Cezary Kuklo (UwB)

Zespół Antropologii Historii

      Przewodniczący: dr hab. Andrzej P. Kowalski prof. UG

      Osób nie będących członkami Komitetu:

Zespół Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich

      Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (U. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Zespół Historii Kobiet

Przewodniczący: prof. dr hab. Teresa Kulak (UWroc.)

Zespół Historii Książek i Bibliotek

      Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Juda (UMCS)

Zespół Historii Miast

      Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Noga (U. Pedagogiczny im. KEN)

Zespół Historii Stosunków Międzynarodowych

      Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (UW)

Zespół Historii Wojskowości

Przewodniczący: dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM

Zespół Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa (w zatwierdzaniu przez kierownictwo Wydz. I PAN

Przewodniczący: dr hab. prof. UJ Zenon Piech, UJ

Zespół Studiów Numizmatycznych

      Przewodniczący: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (UWroc.)  

Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich

            Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Makowski (UAM)

Komisja Lituanistyczna

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (UW)

I.2. Zakres działania Komitetu.

1. Rozważanie istotnych problemów nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych poprzez organizowanie dyskusji i konferencji naukowych, przygotowywanie ekspertyz i wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, a szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w zakresie nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych;

2. Współdziałanie w tych sprawach z organami rządowymi, samorządowymi, towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami oraz muzeami;

3. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych z zakresu nauk historycznych, we wprowadzaniu ich do życia społecznego i kulturalnego między innymi przez organizowanie w tym celu dyskusji środowiskowych i konferencji naukowych;

4. Opracowywanie i przedstawianie opinii, ocen, ekspertyz naukowych dotyczących nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych;

5. Prowadzenie doradztwa naukowego w sprawach związanych z rozwojem nauk historycznych;

6. Ocena programów nauczania historii i przedmiotów pokrewnych oraz wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych;

7. Prowadzenie działań aktywizujących udział historyków w życiu naukowym i społecznym kraju;

8. Współpraca ze środowiskiem naukowym (organy i instytuty naukowe Akademii oraz inne instytucje badawcze) we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;

9. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi w zakresie nauk historycznych, w tym również z innymi komitetami PAN;

10. Reprezentowanie polskiej nauki historycznej poza granicami kraju;

11. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;

12. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu nauk historycznych;

13. Prowadzenie działalności wydawniczej w szczególności zaś wydawanie ,,Wiadomości

Numizmatyczne’’ i współwydawanie ,,Acta Polonie Historica’’ i ,,Studia Maritima’’.

Ponadto Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Historii Wojskowej; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Numizmatyczną; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Studiów Słowiańskich; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Historii II Wojny Światowej; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Nauk Historycznych; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Współczesnej Historii Europy. Zadania komitetów narodowych wykonuje prezydium komitetu.

I.3. Dane adresowe do korespondencji: adres pocztowy, adresy elektroniczne, telefon do kontaktów.

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, tel. 604519959,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Zebrania Komitetu (opis)

II.1. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym zebrania z referatami naukowymi).

- 6.03.2013 r. 

       Członkowie uchwalili plan pracy KNH PAN na rok 2013; zaopiniowali w głosowaniu tajnym kandydatów na członków korespondentów PAN; referat naukowy wygłosił prof. dr hab. Michał Tymowski – Kobiety w czasie pierwszych wypraw portugalskich do Afryki Zachodniej.

13.11.2013 r.

       Członkowie zostali dokładnie zapoznani z udziałem przedstawicieli KNH (prof. prof. K. Mikulski, C. Kuklo) w pracach Zespołu ds. kategoryzacji czasopism z dziedziny nauk humanistycznych; referat naukowy wygłosił prof. dr hab. Jacek Wijaczka – Subiektywny ranking polskich czasopism historycznych.

II.2. Posiedzenia prezydium Komitetu (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym posiedzenia z referatami naukowymi).

14.02.2013 r

omawiano: plan pracy na 2013 r.; kandydatury na członków rzeczywistych i członków korespondentów PAN; współpracę zagraniczną Komitetu (w tym udział historyków polskich w pracach Międzynarodowego Kongresu Nauk  Historycznych w Chinach w 2015 r.); przyjęto stanowisko Prezydium odnośnie aktualnej parametryzacji czasopism naukowych przed spotkaniem Przewodniczących Komitetów Naukowych Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.

6.03.2013 r.

omawiano: włączenie się Komitetu w prace organizacyjne obchodów 500 r. śmierci Jana Długosza w 2015 r.; sprawozdanie z przebiegu spotkania Przewodniczących Komitetów Naukowych i Problemowych działających w ramach Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dniu 14 lutego 2013 r

12.06.2013 r.

        omawiano: informację o działalności Przewodniczącego i Sekretarza Naukowego KNH; stan przygotowań do XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie; powołano dwa zespoły: Zespół Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa oraz Zespół ds. parametryzacji czasopism w dziedzinie nauk historycznych; przyjęto uchwałę w sprawie głosowania elektronicznego przez członków KNH zatwierdzającego powołanie Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa oraz Zespołu ds. parametryzacji czasopism historycznych.

13.11.2013 r.

omawiano: informację o pracy Zespołu ds. kategoryzacji czasopism z dziedziny nauk humanistycznych; program naukowy XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie; plan pracy na 2014 r.

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (liczba, w tym posiedzenia z referatami naukowymi) .

Większość zespołów zadaniowych spotyka się regularnie 2-3 w roku. Na tym tle wyróżnia się praca Zespołu Studiów Numizmatycznych, który w roku sprawozdawczym odbył aż 5 posiedzeń naukowych z 10 referatami.

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu:

Liczba ogółem 6

w tym:

Nazwa konferencji

Organizator,

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

1.Historia w antropologii,   antropologia w historii. Symetrie oglądu; 14-15 XI 2013; Toruń

2.Postawy kobiet wobec   powstania styczniowego 1863-1864 – na tle polskich konspiracji i działalności   powstańczej doby zaborowej; 20-21 VI 2013; Wrocław

3.Ratusz w miastach Polski i   Rzeczypospolitej Obojga Narodów: XIII-XVIII w.; 19-20 IV 2013; Kraków

4.Artyleria polska w XX wieku –   w 70 rocznicę powstania Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. Gen. J.   Bema; 28-29 XI 2013; Węgorzewo

5.Moneta czasów kryzysu – moneta   czasów pomyślności; 17-18 XI 2013. Nowa Sól

(XV Ogólnopolska Sesja   Numizmatyczna)

6.Przekształcenia wewnętrzne w   Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1387-1795; 24-25 IX 2013; Warszawa

(XXII konferencja Komisji   Lituanistycznej)

Zespół Antropologii Historii   KNH/Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Sekcja Antropologii Historii Pol. Tow. Ludoznawczego,   Centrum Badań Antropologii PTH

Zespół Historii Kobiet/   Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Zespół Historii Miast/Miasto   Kraków, Wydz. Hum. UP im. KEN

Zespół Historii Wojskowości/   Instytut Historii UW-M, Tow. Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. J.   Bema

Zespół Studiów   Numizmatycznych/Muzeum Miejskie w Nowej Soli

Komisja Lituanistyczna/Instytut   Historii PAN, Instytut Historyczny UW, Instytut Historii Prawa UW

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

30

51

80

95

44

57

7

2

8

9

11

25

11

15

13

Do wpisania przez Wydz. I

K 183/2013

Do wpisania przez Wydz. I

Do wpisania przez Wydz. I

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych

III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej.

Zorganizowane konferencje, zwłaszcza międzynarodowe, przynoszą przede wszystkim istotne nowe wyniki badawcze w każdym ze szczegółowych obszarów nauki historycznej. Z całą pewnością zorganizowane lub współorganizowane przez zespoły badawcze międzynarodowe konferencje naukowe wyraźnie wpływają na pogłębienie międzynarodowej współpracy i integrację środowisk, czego najlepszym przykładem są konferencje Komisji Lituanistycznej i Zespołu Historii Czech i stosunków Polsko-Czeskich. W tym obszarze warto także odnotować działalność Zespołu Historii Miast, którego konferencja stała się miejsce integracji wybitnych znawców problematyki z Austrii (Uniwersytet Wiedeński), Republiki Czeskiej (Centrum Studiów Mediewistycznych Czeskiej Akademii Nauk, Archiwum Głównego Miasta Pragi) i Ukrainy (Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk w Kijowie i jego Oddział we Lwowie, Centralne Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu) i Polski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii PAN, UMK w Toruniu, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).                                   

                                                                                                         

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

(audycje i programy w radiu i telewizji, udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, wystąpienia w mediach elektronicznych, artykuły w prasie popularyzujące naukę itp. – dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Komitet lub jego struktury wewnętrzne).

Wszyscy członkowie Komitetu w swojej codziennej pracy są mocno zaangażowani w upowszechnianiu i promowaniu nauki historycznej. W najszerszym stopniu widoczne to jest w całym szeregu spotkań mających na celu promowanie kolejnej XL Olimpiady Historycznej wśród młodzieży szkół średnich. Członkowie Komitetu uczestniczą zarówno w pracach poszczególnych komitetów okręgowych Olimpiady Historycznej, jak i Komitetu Głównego. Należy tutaj odnotować także pracę wielu członków Komitetu w przygotowaniu programu naukowego XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie (17-21 września 2014 r.), który zgromadzi nie tylko zawodowych historyków, ale także nauczycieli i studentów oraz miłośników historii. Warto także wskazać, że członkowie Komisji Lituanistycznej biorą udział w popularyzacji wiedzy o stosunkach polsko-litewskich od średniowiecza po współczesność, zwalczając dotychczasowe – dość jednostronne stereotypy, nie oparte na nowszych badaniach., zaś członkowie Zespołu Studiów Numizmatycznych systematycznie głoszą prelekcje na zebraniach towarzystw numizmatycznych; wzięli także udział w X Ogólnopolskim Seminarium Numizmatycznym „Numizmatyka Śląska” w Praszce, 21 IX 2013.

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu (opis)

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii); formułowanie zadań ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innychdziałań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie reprezentowanych dyscyplin/ problemu objętych zakresem działania Komitetu, inne wynikające ze specyfiki działania Komitetu (dotyczy działań, w których podmiotem był Komitet lub jego struktury wewnętrzne, a nie poszczególne osoby).

Zainicjowanie oddolnej szerokiej i merytorycznej dyskusji nad poziomem naukowych polskich czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych połączonych z wypracowaniem kryteriów ich oceny formalnej i merytorycznej. Przeprowadzenie wymiany opinii pomiędzy poszczególnymi komitetami naukowymi Wydziału I PAN w zakresie potrzeby i możliwości wypracowania kryteriów oceny monografii z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

            Szerokie włączenie środowiska historyków skupionych zarówno w samym KNH jak i w jego zespołach zadaniowych w prace merytoryczne związane z przygotowaniem XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie, we wrześniu 2014 r. Podjęcie przez kierownictwo i członków KNH wielu bardzo różnorodnych działań propagujących i popularyzujących w kraju i poza granicami ideę tego największego i najbardziej prestiżowego zgromadzenia badaczy historii Polski i powszechnej.

            Za ważne uznajemy także wspomaganie badań nad spuścizną Komisji Edukacji Narodowej – doprowadzenie do współpracy pomiędzy Instytutem Historii Nauki PAN (prof. dr hab. K. Bartnicka) a Polską Stacją PAN w Wiedniu (prof. dr hab. B. Dybasiem), oraz stworzenie przez Komisję Lituanistyczną w ciągu ponad 20 lat okrzepłego forum współpracy naukowej, cieszącego się pewnym uznaniem, rozpoznawanego od Berkeley przez Londyn, Greifswald, Moskwę po Kyoto, nie wspominając już Wilna, Mińska czy Kijowa.

            Należy także bardzo pozytywnie odnotować fakt podjęcia w środowisku badaczy skupionych w Zespole Historii Kobiet dyskusji na temat możliwości przygotowania (do roku 2016) założeń do pierwszej w naszym kraju naukowej syntezy pod roboczym tytułem ,,Historia kobiet polskich’’.

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

Kierownictwo Komitetu zainicjowało w lutym 2013 r. spotkanie przewodniczących i sekretarzy naukowych wszystkich komitetów naukowych funkcjonujących w ramach Wydziału I PAN, którego celem było dyskusja nad kategoryzacją czasopism humanistycznych i społecznych przeprowadzoną przez MNiSzW. W wyniku spotkania ukształtował się zespół z udziałem 2 członków prezydium KNH (jego przewodniczącym został prof. dr hab. Krzysztof Mikulski), który od marca 2013 r. systematycznie pracował nad wypracowaniem kryteriów oceny formalnej i merytorycznej kategoryzacji czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ponadto zespół podjął działania na rzecz wypracowania kryteriów kategoryzacji monografii z obu dziedzin naukowych. Należy zaznaczyć, że 7 listopada 2013 r. uchwałą nr 14/2013 sesji plenarnej Wydziału I PAN działający do tej pory zespół został formalnie przekształcony w Zespół ds. kategoryzacji czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.      

V.2.1. Ekspertyzy[2]: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza była przedstawiana (wykaz, opis).

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

V. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis).

VI. Działalność wydawnicza

VI.1

Wyszczególnienie

 

Tytuł publikacji

Wydawca/współwydawca

Wydawnictwa

w wersji:

- drukowanej

Nakład

(w egz.)

Dofinans. ze   środków DUN

(w zł)

   

- elektronicznej

   

Wydawnictwa ciągłe   (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

  1. Acta Poloniae Historica
  2. Studia Maritima
  3. Wiadomości Numzimatyczne

Druk

Druk

Druk

   

Wydawnictwa zwarte   (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

1) Approches to   Slavic Unity. Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism and Solidarity Among   the Slaves Today, ed. K.A.   Makowski, F. Hadler, Poznań 2013

2) Moneta czasów kryzysu —   moneta czasów pomyślności. Abstrakty referatów, red. B.   Paszkiewicz, Nowa Sól-Natolin 2013

3) Postawy i aktywność kobiet w czasie   powstania styczniowego 1863-1864 (na tle polskich konspiracji i działalności   powstańczej doby zaborowej), red.   T. Kulak, J. Dufrat,   M. Piotrowska –Marchewa, Wrocław   2013

4) Słowianie – idea i rzeczywistość.   Zbiór studiów, red. K.A. Makowski, M. Saczyńska, Poznań 2013

5)A. Walicki, Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii,   Kraków 2013

 

Druk

Druk

Druk

Druk

Druk

   

Pozostałe   publikacje

  1. ……
  2. ……
  3. ……
     

[2] Jako ekspertyzy należy traktować wyłącznie opracowania analityczne przedstawiające stan problematyki stanowiącej przedmiot ekspertyzy, proponowane kierunki działań dla rozwiązania problemu, wraz z propozycjami zastosowań oraz wskazaniem adresatów i odbiorców, którzy te wnioski mogą wprowadzić i określeniem konkretnych efektów, jakie te rozwiązania mogą przynieść.

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym.

Działalność wydawnicza Komitetu koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu finansowania czasopisma ,,Wiadomości Numizmatyczne’’ oraz współfinansowania dwóch innych periodyków, tj. ,,Acta Poloniae Historica’’ i ,,Studia Maritima’’. W miarę możliwości finansowych PAN Komitet podejmuje starania na rzecz dofinansowania druku materiałów pokonferencyjnych i monografii. Wydane staraniem Komitetu wydawnictwa zwarte w 2013 r. prezentują wysoki poziom naukowy.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu (opis)

Współpraca Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (m.in. pełnienie przez Komitet funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami naukowymi, współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi, udział członków Komitetu we władzach, pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych.

Włączenie na miarę możliwości kierownictwa KNH (m.in. powołanie komisji ds. kontaktów i współpracy z zagranicą) historyków polskich w prace programowe Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych przewidzianego na 2015 rok (Jinan, Chińska Republika Ludowa): organizacja sesji panelowej, zgłoszenie tytułu referatu, zorganizowanie zespołu międzynarodowego. Mianowicie Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich KNH kierowany przez prof. dr hab. Krzysztofa Makowskiego zgłosił organizację jednego z trzech paneli tj. Translations (Translacje), Commission Internationale des Études Historiques Slaves (CIEHS) zaproponowanych pod ogólnym tytułem Portals of Globalization to the Slavic World (Wrota do globalizacji świata Słowian). Tematyka ta ma być dyskutowana na panelach: Ports (Porty), Metropoles (Metropolie), oraz wspomnianego Translations (Translacje). Do tegoż panelu został zgłoszony referat pod tytułem: "Between East and West. Translation as a Means of Cross-Cultural Communication in Central Europe in the Middle Ages and Early Modern Times".Wystąpienie jest przygotowywane przez zespół międzynarodowy dr Marta Font (Węgry), dr Jan Hrdina (Czechy), dr Monika Saczyńska (Polska; sekretarz Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich).

Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich KNHdoprowadził do współpracy pomiędzy zespołem kierowanym przez prof. dr hab. Kalinę Bartnicką (Instytut Historii Nauki PAN) a prof. dr hab. Bogusławem Dybasiem (Polska Stacja PAN w Wiedniu). Tematem współpracy są badania nad dziejami i spuścizną Komisji Edukacji Narodowej na tle międzynarodowym.

            Kierownictwo KNH podjęło starania mające na celu zgłoszenie polskiej kandydatury do Zarządu Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH). Z kolei kierownictwo Zespołu Studiów Numizmatycznych KNH rozpoczęło prowadzenie szerokiej akcji w środowisku badaczy polskich i zagranicznych na rzecz organizacji w Polsce Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego w 2021 r.

Poniżej wykaz aktualnych reprezentantów polskiej nauki historycznejw organizacjach międzynarodowych wg strony internetowej CISH i zgłoszeń indywidualnych:

1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Europy Południowo-Wschodniej – (przewodniczący Komitetu Narodowego jako członek Komitetu Międzynarodowego)

2. Międzynarodowy Komitet Drugiej Wojny Światowej (dr Magdalena Hułas, IH PAN - skarbnik)

3. Międzynarodowa Organizacja Historyków Chrześcijaństwa (dr hab. prof. KUL Paweł Kras, KUL – członek Biura)

4. Międzynarodowa Komisja Porównawczej Historii Wojskowej (prof. dr hab. Tadeusz Panecki – członek Biura)

5. Międzynarodowa Komisja Demografii Historycznej (dr Mikołaj Szołtysek, aktualnie pracownik Instytut Max Plancka w Rostocku – członek Biura)

6. Międzynarodowa Komisja Slawistyki (prof. dr hab. Krzysztof Makowski, UAM –wiceprzewodniczący)

7. Międzynarodowa Komisja Historii Miast (prof. dr hab. Roman Czaja, UMK – członek Biura)

8. Międzynarodowa Komisja Historii i Teorii Historiografii (dr hab. prof. UAM Ewa Domańska, UAM – przewodnicząca rady programowej)

9. Międzynarodowe Stowarzyszenie Dydaktyki Historii (dr hab. Joanna Wojdon, UWr – redaktor rocznika ISHD

10 .Międzynarodowa Unia Instytutów Archeologicznych (prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, stacja PAN w Rzymie – członek rady)

11.Międzynarodowa Komisja Historii Bałtyku (prof. dr hab. Janusz Tandecki, UMK – członek Biura)

12. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – członek Komitetu Badawczego

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)

(np.współpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami).

            Komitet poprzez zespoły zadaniowe szeroko współpracuje przede wszystkim z jednostkami samorządu terytorialnego i towarzystwami naukowymi głównie przy organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych. W najszerszym stopniu dotyczy to ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Członkowie Komitetu zapraszani są m.in. do komitetów honorowych i organizacyjnych szeregu przedsięwzięć mających uświetnić kolejne rocznice wielu wydarzeń historycznych w naszym kraju.  

Przedstawiciele Komisji Studiów Numizmatycznych wzięli udział w posiedzeniu Komisji Kultury Sejmu RP poświęconym konieczności zmiany Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w posiedzeniu Stowarzyszenia Historyków Sztuki w tejże sprawie i udzielili 1 wywiadu radiowego.

IX. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu.

Białystok-Toruń,dnia 14 stycznia 2014 r.

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

(Przewodniczący Komitetu)

Prof. dr hab. Cezary Kuklo, 501 475 922

(Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej informację)