Informacja o działalności komitetu naukowego PAN w 2017 r.

Komitet Nauk Historycznych PAN

I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu:

Prezydium Komitetu

Przewodniczący   Prof. dr hab. Tomasz Schramm   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,

                                                                                                                                   Poznań

Z-cy przewodniczącego   Prof. dr hab. Cezary Kuklo         Uniwersytet w Białymstoku

                                     Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

                                                                                                                             Toruń

Członkowie Prezydium   Prof. dr hab. Krzysztof Makowski   Uniwersytet im. Adama

                                                                                                                   Mickiewicza, Poznań

     Prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki     Instytut Historii PAN

     Prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski     Uniwersytet Gdański

Sekretarz naukowy         Prof. dr hab. Mariusz Wołos        Uniwersytet Pedagogiczny im.

                                                 Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Instytut Historii PAN

 

   Członkowie Komitetu

 1. Dr hab. Wojciech DrelicharzUniwersytet Jagielloński
  1. 4.Instytut Studiów  Politycznych PAN
  1. 7.
 2. 15.
 3. 25.
  1. 35.

Specjaliści rekomendowani przez KNH

 1. Prof. dr. hab. Małgorzata Dąbrowska   Uniwersytet Łódzki
 2. Prof. dr. hab. Ewa Domańska           Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. Prof. dr. hab. Wojciech Iwańczak     Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 4. Prof. dr. hab. Maria Juda                   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 5. Prof. dr. hab. Michał Kopczyński     Uniwersytet Warszawski
 6. Dr Robert Kostro                              Muzeum Historii Polski
 7. Mgr Zofia Kozłowska                       nauczycielka
 8. Prof. dr. hab. Teresa Kulak               Uniwersytet Opolski
 9. Prof. dr. hab. Władysław Stępniak   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zestawienie liczbowe:

            Liczba członków Komitetu ogółem: 35, w tym 5 członków PAN

            Zatrudnionych w:

                        Jednostkach PAN      5

                        Szkołach wyższych   26

                        Pozostali                     4   (emeryci)

Zespoły problemowe:

Historii Miast                                     przew. prof. dr hab. Zdzisław Noga

Nauk Pomocniczych Historii              przew. prof. UJ dr hab. Zenon Piech

Historii Wojskowości                         przew. prof. UO dr hab. Tomasz Ciesielski

Studiów Numizmatycznych               przew. prof. IAiE PAN dr hab. Mateusz Bogucki

Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich   przew. prof. dr hab. Wojciech Iwańczak

Historii Książki i Bibliotek                 przew. prof. dr hab. Maria Juda

Historii Kobiet                                  przew. prof. dr hab. Teresa Kulak

Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich przew. prof. UŚ dr hab. Bożena Czwojdrak

Dydaktyki Historii                             przew. mgr Zofia Kozłowska

Komisja Lituanistyczna                     prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski

(Komisja Lituanistyczna zachowała dawną nazwę po uzyskaniu specjalnej zgody władz Akademii uwzględniających postulat jej utrzymania ze względu na relacje ze stroną litewską)

Komisje:

Do Spraw Kontaktów i Współpracy z Zagranicą w składzie prof. prof. Krzysztof Makowski, Włodzimierz Mędrzecki i Roman Michałowski;

- Do Spraw Nagród w składzie prof. prof. Krzysztof Mikulski, Włodzimierz Mędrzecki, Sobiesław Szybkowski;

- Do Spraw Parametryzacji Czasopism Naukowych, w skład której wchodzą członkowie Prezydium Komitetu i jako przedstawiciel środowiska wrocławskiego prof. Mateusz Goliński

 

II.1 Zakres działania Komitetu

1. Rozważanie istotnych problemów nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych poprzez organizowanie dyskusji i konferencji naukowych, przygotowywanie ekspertyz i wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, a szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w zakresie nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych;

2. Współdziałanie w tych sprawach z organami rządowymi, samorządowymi, towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami oraz muzeami;

3. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych z zakresu nauk historycznych, we wprowadzaniu ich do życia społecznego i kulturalnego między innymi przez organizowanie w tym celu dyskusji środowiskowych i konferencji naukowych;

4. Opracowywanie i przedstawianie opinii, ocen, ekspertyz naukowych dotyczących nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych;

5. Prowadzenie doradztwa naukowego w sprawach związanych z rozwojem nauk historycznych;

6. Ocena programów nauczania historii i przedmiotów pokrewnych oraz wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych;

7. Prowadzenie działań aktywizujących udział historyków w życiu naukowym i społecznym kraju;

8. Współpraca ze środowiskiem naukowym (organy i instytuty naukowe Akademii oraz inne instytucje badawcze) we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;

9. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi w zakresie nauk historycznych, w tym również z innymi komitetami PAN;

10. Reprezentowanie polskiej nauki historycznej poza granicami kraju;

11. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;

12. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu nauk historycznych;

13. Prowadzenie działalności wydawniczej w postaci współwydawania czasopism ,,Wiadomości Numizmatyczne’’, ,,Acta Polonie Historica’’ i ,,Studia Maritima’’. Działalność ta najpewniej ulegnie zakończeniu wskutek zaprzestania finansowania tych wydawnictw przez władze PAN.

Ponadto Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Historii Wojskowej; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Numizmatyczną; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Studiów Słowiańskich; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Nauk Historycznych; Zadania komitetów narodowych wykonuje prezydium komitetu.

I.3 Dane adresowe do korespondencji:

Prof. dr hab. Tomasz Schramm, Instytut Historii UAM, ul. Umultowska 89 d 61-614 Poznań, Tel. 501-76.49.49, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Zebrania Komitetu

II.1      Zebrania plenarne

            5.04.2017 r.

Referat pt. Reformacja w Polsce – kilka rocznicowych refleksji wygłosił prof. dr hab. Jacek Wijaczka. Następnie były realizowane kolejne punkty posiedzenia: informacja o stanie prac przygotowawczych do XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu w 2020 roku, w tym o przyjęciu przez zarząd CISH do programu Kongresu znacznej części propozycji zgłoszonych przez Komitet Nauk Historycznych, sprawozdanie z Forum Badaczy Dziejów Najnowszych, jakie pod patronatem Komitetu Nauk Historycznych i Polskiego Towarzystwa Historycznego odbyło się 10 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim, informacja o aktualnym stanie prac nad nowelizacją ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym i nad parametryzacją publikacji naukowych, informacja o efektach współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie nauczania historii i podręczników szkolnych, przyjęcie wykazu specjalności w obrębie dyscypliny naukowej „historia”, który miał być przekazany, jako materiał informacyjno-pomocniczy władzom jednostek uprawnionych do nadawania stopni w obrębie wspomnianej dyscypliny, wstępna informacja tycząca zgłoszenia przez Komitet Nauk Historycznych kandydata lub kandydatów na członków zagranicznych PAN.

            4.10.2017

            Referat pt. Wir sind ein sterbendes Volk. Strach przed starością demograficzną w Rzeszy Niemieckiej w pierwszej połowie XX wieku wygłosił dr hab. Dariusz Chojecki. Następnie były realizowane kolejne punkty posiedzenia: zaopiniowanie kandydatów na członków zagranicznych PAN, informacja o aktualnym stanie finansowania Polskiego Słownika Biograficznego oraz, zwyczajowo, o stanie przygotowań do Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (Lublin 2019) i do Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, (Poznań 2020). W pierwszym z wymienionych punktów poparcie uzyskały, w kolejności głosów na „tak” kandydatury prof. Anthony’ego Polonsky’ego oraz prof. Jewhena G. Sinkiewicza; pierwszy z wymienionych został powołany na członka zagranicznego PAN decyzją władz Akademii w grudniu 2017 r.

II.2. Posiedzenia prezydium Komitetu odbywały się przed posiedzeniami plenarnymi. Poświęcone były problematyce omawianej następnie na posiedzeniach plenarnych.

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (liczba, w tym posiedzenia z referatami naukowymi) .

Większość zespołów zadaniowych spotyka się regularnie od jednego do kilku razy w roku. Spotkania te mają charakter konferencji naukowych, niekiedy trwających dłużej niż jeden dzień, bądź też posiedzeń związanych z przedstawianiem referatów. Niekiedy pełnią one funkcje koordynujące, jak np. w wypadku przygotowań do udziału w kongresach międzynarodowych i krajowych lub zakreślania dłuższych projektów badawczych, w tym grantowych (Zespół Historii Wojskowej, Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich, Zespół Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa, Zespół Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich)

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu:

Liczba ogółem 5

w tym:

Nazwa konferencji

Organizator,

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

Migracje w miastach Królestwa Polskiego, Pomorza i Śląska w epoce przed-przemysłowym na tle porównawczym

2.-3.06.2017 Wrocław

Od starej panny do singielki. Problemy społecznego i obyczajowego statusu niezamęż-nych kobiet na przestrzeni wieków

6-9.06.2017, Kraków

Instytucje Wielkiego Księstwa Litewskiego,

26-27.09.2017, Warszawa

Książka w mediach – media w książce: korespondencje i transpozycje,

12-13.10.2017, Lublin

Dzieje wojskowo-ści polskiej na przestrzeni wieków w kontekście euro-pejskim. Stan badań i perspek-tywy rozwoju

6-7.12.2017, Jedlina-Zdrój

Zespół Historii Miast KNH, Uniwersytet Wrocławski

Zespół Historii Kobiet KNH, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej Polskie Tow. Historyczne

Komisja Lituanistyczna KNH,       Instytut Historii PAN       Instytut Historyczny UW         Instytut Historii Prawa UW

Zespół Historii Książek i Bibliotek KNH, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS

Zespół Historii Wojskowości KNH, Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii UO, Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka, Landl sp. z o.o.

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

61

12

12

28

8.000,00

III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej.

Zorganizowane konferencje, zwłaszcza międzynarodowe, przynoszą przede wszystkim istotne nowe wyniki badawcze w każdym ze szczegółowych obszarów nauki historycznej. Z całą pewnością zorganizowane lub współorganizowane przez zespoły badawcze międzynarodowe konferencje naukowe wyraźnie wpływają na pogłębienie międzynarodowej współpracy i integrację środowisk, czego najlepszym przykładem są konferencje mające już swoją długoletnią tradycję jak organizowane przez Komisję Lituanistyczną; Zespół Historii Miast czy Zespół Historii Kobiet. Konferencja zorganizowana przez Komisję Lituanistyczną już po raz dwudziesty szósty ponownie uwypukliła wybrane aspekty osiągnięć i potrzeb historiografii narodowych zajmujących się Wielkim Księstwem Litewskim (litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej, polskiej, rosyjskiej, niemieckiej).

Celem konferencji zorganizowanej przez Zespół Historii Miast było podsumowanie dotychczasowych badań nad migracjami do miast prywatnymi w Polsce przedrozbiorowej, a także na Śląsku i Pomorzu. Udało się poszerzyć dotychczasowy katalog pytań badawczych, w szczególności o zagadnienia teoretyczne, migracje łańcuchowe, etapowe, etc. Konferencja stanowi istotny wkład w badania nad historią miast w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wyznacza nowe kierunki badawcze w ścisłym związku z nauką europejską i światową, zmniejszając tym dystans nauki polskiej od wiodących ośrodków naukowych w świecie.

O konferencji zorganizowanej przez Zespół Historii Kobiet zadecydowała potrzeba poznania i przeanalizowania tego, nowego i ważnego zagadnienia z zakresu historii kobiet, skupiając się na  życiowych sprawach niezamężnych kobiet, określanych w przeszłości starymi pannami. W poszukiwaniu ich ponadnarodowych podobieństw i różnic, w toku konferencji porównawczo przedstawiono te kwestie, wykorzystując głównie stanowisko dziewiętnastowiecznej publicystyki niemieckiej oraz literackiej prozy angielskiej.

Problematyka konferencji zorganizowana przez Zespół Historii Książki i Bibliotek wpisywała się w dyskusję nad charakterem wzajemnych relacji pomiędzy książką drukowaną a innymi środkami przekazu, która w epoce ekspansywnego rozwoju mediów cyfrowych nabrała szczególnego znaczenia. Współcześnie książka, stanowiąc wzór i punkt odniesienia dla różnych mediów, jednocześnie przenika do nich, łączy się z nimi i zmienia wskutek ich wielorakich wpływów i oddziaływań.

Podczas konferencji poszukiwano odpowiedzi na pytania o przekształcenia procesu komunikacji poprzez książkę, jej miejsce w dawnej i współczesnej przestrzeni medialnej, a także charakter (substytucyjny, komplementarny, a może kolizyjny?) wzajemnych relacji pomiędzy słowem pisanym i drukowanym a innymi mediami. Zadano ponadto pytania o naturę ich wzajemnych wpływów, zapożyczeń i afiliacji. Szczególnie interesujące dla organizatorów i prelegentów stały się kwestie, wynikające bezpośrednio z przekonania o współzależności i przenikaniu się dwóch przestrzeni: książki i mediów.

Zakres problemowy konferencji obejmował następujące obszary: status książki drukowanej w dawnej i współczesnej przestrzeni medialnej; nowe nośniki, nowe obszary, nowi uczestnicy w kulturze książki; problemy metodologiczne i terminologiczne w kontekście badań nad książką w zmediatyzowanej kulturze; ewolucja książki jako środka przekazu (książka rękopismienna, drukowana, elektroniczna, interaktywna, konwergencyjna, sieciowa, hybrydowa etc.); wpływ mediów na formę, treść i funkcje książki; książka w prasie, radiu, telewizji, kinie, Internecie; media społecznościowe jako przestrzeń funkcjonowania książki; książka jako produkt medialny; mediatyzacja rynku książki; media relation na rynku książki; media jako składnik tematyczny książki/literatury; recepcja książki w kulturze medialnej.

Konferencja zorganizowana przez Zespół Historii Wojskowości miała na celu określenie podstawy dla realizacji planów zakreślonych przez zespół na najbliższe lata.

            Zespół dydaktyczny zajmował się reformą szkolną i jej następstwami wynikającymi z pośpiesznego przyjmowania podstawy bez koniecznych badań.

            Niepokój członków zespołu budziła już zatwierdzona podstawa programowa do 4-tej klasy podstawowej, której sformułowania nie spełniają zadań budzenia zainteresowań historycznych. Podobne zastrzeżenia budziła  już zatwierdzona podstawa programowa do pozostałych klas szkoły podstawowej. Przedstawione podręczniki do klasy 4-tej i 7-mej budzą zastrzeżenia. Dlatego też formułujemy postulat, aby podręczniki do pozostałych klas były poddawane wcześniej bardziej wnikliwym niż dotąd recenzjom.

                                                                                 

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

(audycje i programy w radiu i telewizji, udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, wystąpienia w mediach elektronicznych, artykuły w prasie popularyzujące naukę itp. – dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Komitet lub jego struktury wewnętrzne).

Wszyscy członkowie Komitetu w swojej codziennej pracy są mocno zaangażowani w upowszechnianiu i promowaniu nauki historycznej. W najszerszym stopniu widoczne to jest w całym szeregu spotkań mających na celu promowanie kolejnej XLIV Olimpiady Historycznej wśród młodzieży szkół średnich. Członkowie Komitetu uczestniczą zarówno w pracach poszczególnych komitetów okręgowych Olimpiady Historycznej, jak i Komitetu Głównego.

Członkowie Komitetu i Zespołów Badawczych udzielają się w upowszechnieniu i promowaniu nauki uczestnicząc w audycjach radiowych i telewizyjnych

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu (opis)

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii); formułowanie zadań ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innych działań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie reprezentowanych dyscyplin/ problemu objętych zakresem działania Komitetu, inne wynikające ze specyfiki działania Komitetu (dotyczy działań, w których podmiotem był Komitet lub jego struktury wewnętrzne, a nie poszczególne osoby).

Z inicjatywy Prezydium KNH doszło w poprzednich latach do zainicjowania oddolnej szerokiej i merytorycznej dyskusji nad poziomem polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych połączonych z wypracowaniem kryteriów ich oceny formalnej i merytorycznej. Na bazie wspomnianej inicjatywy doszło do oficjalnego powołania Zespołu ds. kategoryzacji czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych Wydziału I PAN na kadencję 2011-2014 z udziałem dwóch przedstawicieli Komitetu, przy czym jego pracami kierował prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych. Zespół ten w toku co miesięcznych spotkań wypracował propozycje modyfikacji dotychczasowego systemu punktacji czasopism i przedłożył je w trakcie spotkania w MNiSzW wiosną 2014 r., m.in. o uwzględnienie w parametryzacji czasopism tzw. oceny eksperckiej. Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski i prof. dr hab. Cezary Kuklo w nowej kadencji władz PAN (2015-2018) reprezentują Komitet w nowo powołanym Zespole ds. publikacji humanistycznych i społecznych.

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

W roku sprawozdawczym dwóch wiceprezesów Komitetu, profesorowie Cezary Kuklo i Krzysztof Mikulski, zostało członkami Zespołu ds. publikacji humanistycznych i społecznych. Pracami całego zespołu kierował prof. dr hab. Krzysztof Mikulski. W 2017 r. odbyły się trzy spotkania zespołu.

Członkowie Komitetu i Zespołów Badawczych systematycznie recenzują granty Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

V.2.1. Ekspertyzy[1]: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza była przedstawiana (wykaz, opis).

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

V. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis).

VI. Działalność wydawnicza

VI.1

Wyszczególnienie

Tytuł publikacji

Wydawca/współwydawca

Wydawnictwa

w wersji:

- drukowanej

Nakład

(w egz.)

Dofinans. ze środków DUN

(w zł)

- elektronicznej

Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

 1. Acta Poloniae Historica
 2. Studia Maritima, r. XXIX, cz. 1-2
 3. Wiadomości Numizmatyczne r. LXI, z. 1-2

Druk

Druk

Druk

b.d.

b.d.

185

b.d.

b.d.

7503,37

 

Pozostałe publikacje

 

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym.

Działalność wydawnicza Komitetu koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu współfinansowania czasopism ,,Wiadomości Numizmatyczne”, ,,Acta Poloniae Historica’’ i ,,Studia Maritima’’. Działalność ta najpewniej ulegnie zakończeniu wskutek zaprzestania finansowania tych wydawnictw przez władze PAN.

W miarę możliwości finansowych PAN Komitet podejmuje starania na rzecz dofinansowania druku materiałów pokonferencyjnych i monografii. Wydane staraniem Komitetu wydawnictwa zwarte w 2016 r. prezentują wysoki poziom naukowy.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu (opis)

W roku 2017 aktywność międzynarodowa Komitetu wiązała się w niemałym stopniu z przygotowaniami do 23. Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, który odbędzie się w 2020 r. w Poznaniu.

W styczniu 2017 r. Komitet Nauk Historycznych zgłosił zarządowi Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH) propozycje do programu Kongresu w następujących kategoriach:

Major Themes                         1

Specialised Themes                5

Round Tables                          2

Joint Sessions                         3

Major Theme został zgłoszony wespół z komitetami nauk historycznych z Czech i Węgier. Jego wypracowana ostatecznie postać brzmiała: “Towards a Balanced Historical Knowledge: State and Nation in a Comparative Perspective - Paradigmes of Investigation, Narratives, Explications”. Wszystkie trzy Joint Sessions zostały zgłoszone wespół z komitetem nauk historycznych Francji.

Spośród tych propozycji zarząd CISH zaakceptował: Major Theme, 1 Specialised Theme (na ogólną liczbę 30), 1 Round Table (na ogólną liczbę 20) i 3 Joint Sessions (na ogólną liczbę 15). Spośród wymienionych szczególne znaczenie ma Major Theme; przygotowania do niego znajdują się pod bezpośrednią pieczą przewodniczącego KNH.

W dniach 27-30 września 2017 r. w Moskwie odbyło się plenarne posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych, w którym uczestniczyła delegacja polska reprezentująca Komitet Nauk Historycznych PAN oraz Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedstawiona została obszerna informacja o stanie przygotowań do Kongresu, które zostały ocenione bardzo wysoko.

Współpraca Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego wyraża się ponadto m.in. pełnieniem przez Komitet funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami naukowymi, współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi, udział członków Komitetu we władzach, pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych.

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)

            Komitet poprzez zespoły zadaniowe szeroko współpracuje przede wszystkim z jednostkami samorządu terytorialnego i towarzystwami naukowymi głównie przy organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych. W najszerszym stopniu dotyczy to ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Członkowie Komitetu zapraszani są m.in. do komitetów honorowych i organizacyjnych szeregu przedsięwzięć mających uświetnić kolejne rocznice wielu wydarzeń historycznych w naszym kraju. Nie brak też członków Komitetu i Zespołów Badawczych w radach naukowych polskich bibliotek (Biblioteki Narodowej, Biblioteki Kórnickiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Kasy im. J. Mianowskiego-Fundacji Popierania Nauki), czy całego szeregu naukowych towarzystw regionalnych (np. Towarzystwa im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie).  

                                                                                   Poznań, dnia 19.01.2018 r.

Prof. dr hab. Tomasz Schramm

(Przewodniczący Komitetu)

Prof. dr hab. Tomasz Schramm, tel. 501-76.49.49

(Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej informację)

 


[1] Jako ekspertyzy należy traktować wyłącznie opracowania analityczne przedstawiające stan problematyki stanowiącej przedmiot ekspertyzy, proponowane kierunki działań dla rozwiązania problemu, wraz z propozycjami zastosowań oraz wskazaniem adresatów i odbiorców, którzy te wnioski mogą wprowadzić i określeniem konkretnych efektów, jakie te rozwiązania mogą przynieść.