Akty prawne

Uchwała Prezydium Komitetu Nauk Historycznych z 13 marca 2019

Podkategorie

Uchwała nr 1/2012
Komitetu Nauk Historycznych z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Nauk Historycznych PAN

 

Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN przedstawiono członkom Komitetu projekt Regulaminu o następującej treści:
§ 1
Komitet naukowy Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części regulaminu ,,Komitetem Nauk Historycznych'' powołany został Uchwałą nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. i działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.
§ 2
1. Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki historyczne.
2. Zgodnie z art. 33 i 36 Ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 r. Komitet podejmuje wszelkie działania służące rozwojowi badań historycznych, rozwojowi środowiska naukowego i wykorzystania ich dla dobra kraju oraz upowszechnianiu wiedzy historycznej. Komitet w szczególności może:
1. rozważać istotne problemy nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych poprzez organizowanie dyskusji i konferencji naukowych, przygotowywanie ekspertyz i wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, a szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w zakresie nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych;
2. współdziałać w tych sprawach z organami rządowymi, samorządowymi, towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami oraz muzeami;
3. współdziałać w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych z zakresu nauk historycznych, we wprowadzaniu ich do życia społecznego i kulturalnego między innymi przez organizowanie w tym celu dyskusji środowiskowych i konferencji naukowych;
4. opracowywać i przedstawiać opinie, oceny, ekspertyzy naukowe dotyczące nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych;
5. prowadzić doradztwo naukowe w sprawach związanych z rozwojem nauk historycznych;
6. oceniać programy nauczania historii i przedmiotów pokrewnych oraz wypowiadać się w sprawach kształcenia kadr naukowych;
7. prowadzić działania aktywizujące udział historyków w życiu naukowym i społecznym kraju;
8. współpracować ze środowiskiem naukowym (organy i instytuty naukowe Akademii oraz inne instytucje badawcze) we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;
9. współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi w zakresie nauk historycznych, w tym również z innymi komitetami PAN;
10. reprezentować polską naukę historyczną poza granicami kraju;
11. opiniować kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;
12. zgłaszać i opiniować wnioski do nagród naukowych z zakresu nauk historycznych;
13. prowadzić działalność wydawniczą w szczególności zaś wydawać ,,Wiadomości
Numizmatyczne'' i współwydawać ,,Acta Polonie Historica'' i ,,Studia Maritima'';
14. realizować inne sprawy zlecone przez władze PAN.

§ 3
1.W skład Komitetu Nauk Historycznych wchodzą:
- specjaliści w zakresie nauk historycznych wybierani przez środowisko naukowe reprezentujące nauki historyczne, wybrani zgodnie z Uchwałą nr 28/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. oraz Uchwała nr 32/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. dotyczących regulaminu wyborów,
- członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu Nauk Historycznych;
- członkowie honorowi.
2. Komitet może uzupełnić skład w drodze wyborów przez zebranie plenarne o ekspertów oraz przedstawicieli specjalistycznych towarzystw naukowych.

§ 4
Organami Komitetu są:
1. Przewodniczący;
2. Prezydium Komitetu (7 osób) w skład, którego wchodzą: Przewodniczący i jego dwóch Zastępców, Sekretarz Komitetu i inne 3 osoby wybrane do Prezydium, zgodnie z regulaminem wyborczym (§ ust.1 pkt 2 Uchwały nr 32/2011).

§ 5
Do zadań Przewodniczącego Komitetu w szczególności należy:
1) zwoływanie posiedzeń Prezydium Komitetu nie mniej niż cztery razy w roku, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,
2) zwoływanie posiedzeń plenarnych Komitetu nie mniej niż dwa razy w roku, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,
3) kierowanie bieżącą pracą Komitetu,
4) reprezentowanie Komitetu w kraju i za granicą.
5) w razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go upoważniony jeden z Zastępców przewodniczącego.

§ 6
1. Do zadań Prezydium Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:
1) przygotowywania projektów struktury Komitetu,
2) opiniowania celowości powoływania komisji i zespołów zadaniowych,
3) proponowania trybu wyboru przewodniczącego i członków komisji i zespołów zadaniowych,
3) proponowania do składu Komitetu kandydatów specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki wymienionych w art. 35 ust. 5 Ustawy o PAN, których liczba razem nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru,
4) proponowanie kandydatów na członków honorowych Komitetu;
5) przygotowywania projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, 6) wykonywania uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych lub przez Prezydium Akademii.

§ 7
Do zadań Zebrania Plenarnego Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:
1) ustalania struktury Komitetu w ramach którego mogą działać komisje i zespoły zadaniowe, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 5 Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2011 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011 r.)
2) powołania komisji i zespołów zadaniowych do realizacji określonych zadań ustalając zakres i termin ich działania,
3) wyboru członków, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji oraz zespołów zadaniowych. Przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego komisji mogą być tylko osoby będące członkami Komitetu. Przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego zespołu zadaniowego mogą być osoby nie będące członkami Komitetu;
4) w skład zespołów zadaniowych o których mowa w ust. 2 mogą wejść osoby spoza Komitetu,
5) wyboru członków honorowych Komitetu;
6) wyboru specjalistów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki wymienionych w art. 35 ust. 5 Ustawy o PAN, których liczba razem nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru,
7) przyjmowania planów pracy na okres kadencji,
8) przyjmowania sprawozdań z działalności organów Komitetu tj. Przewodniczącego i Prezydium Komitetu.

§ 8
Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenie Prezydium lub zebranie plenarne Komitetu na wniosek trzydziestu procent członków Komitetu.

§ 9
1. Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie następuje e-mailem lub telefonicznie.
3. W zebraniach plenarnych mogą uczestniczyć osoby zapraszane spoza jego składu.
5. Na spotkania Prezydium mogą być zapraszani przewodniczący komisji i zespołów zadaniowych Komitetu, redaktorzy naczelni czasopism wydawanych i współwydawanych przez Komitet jak: ,,Wiadomości Numizmatyczne'', ,,Acta Poloniae Historica'', ,,Studia Maritima'' oraz inne osoby w razie potrzeby.

§ 10
1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały zebrań plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3.W sprawach nie cierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjne lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 11
Z posiedzenia Prezydium Komitetu i zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.

§ 12
1. W miarę potrzeby i na podstawie uchwały zebrania plenarnego mogą być tworzone w Komitecie Nauk Historycznych komisje i zespoły dla wykonywania zadań wymienionych w § 2. Uchwała w sprawie powołania zespołów zadaniowych wymaga akceptacji Wiceprezesa PAN, nadzorującej prace Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.
3. Uchwała w sprawie wyboru członków honorowych Komitetu wymaga akceptacji Dziekana Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.
4. Członkowie komisji i zespołów zadaniowych są powoływani w trybie określonym przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego komisji na daną kadencję Komitetu powołuje Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych. Członków komisji, przewodniczącego i członków zespołu zadaniowego powołuje, z upoważnienia dziekana Wydziału, przewodniczący Komitetu.
5. Przewodniczącego Rady Redakcyjnej i Redaktora Naczelnego czasopisma wydawanego przez Komitet ,,Wiadomości Numizmatyczne'' powołuje Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych na wniosek Przewodniczącego Komitetu.
6. Członków Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego ,,Wiadomości Numizmatyczne'' powołuje Przewodniczący Komitetu.
7. W czasopismach współwydawanych przez Komitet ,,Acta Poloniae Historia'' i ,,Studia Maritima'' przedstawicieli w Radzie Redakcyjnej i Komitecie Redakcyjnym powołuje Przewodniczący Komitetu.

§ 12
Zmiana regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wiceprezesa PAN, nadzorującego prace Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN.

x x x

Po dyskusji zebrani zaopiniowali projekt regulaminu pozytywnie. Oddano 17 głosów, wszystkie za przyjęciem projektu.

Przewodniczący Komitetu

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski