Uncategorised

KNH jest ogólnopolską reprezentacją historyków, wybraną w głosowaniu przez wszystkich pracowników naukowych posiadających wyższy stopień naukowy. Ma on z tego tytułu legitymację do wypowiadania się we wszystkich sprawach związanych z badaniami naukowymi nad przeszłością oraz z nauczaniem historii na wszystkich poziomach. Komitet istnieje od kilkudziesięciu lat i skupia najbardziej czynnych i znanych w środowisku ogólnopolskim badaczy i profesorów dyscyplin historycznych na wyższych uczelniach. Na jego czele stali w przeszłości tacy uczeni jak Stefan Kieniewicz i Marian Biskup.
Komitet działa przede wszystkim na trzech płaszczyznach: po pierwsze, wypowiada się w kwestiach ogólnych dotyczących badań historycznych, popularyzacji historii oraz statusu społecznego i zawodowego historyków pracujących na wszystkich szczeblach badań i nauczania.
Po drugie, w łonie i pod egidą Komitetu działają komisje naukowe, reprezentujące szerokie spektrum specjalności historycznych i epok dziejowych. Istnieje kilkanaście komisji (liczba ich nieznacznie się zmienia), na ogół wykazują one znaczną aktywność, niektóre zaś stanowią prawdziwe ośrodki naukowe. Wszystkie komisje spełniają rolę integrującą środowiska historyczne ponad podziałami regionalnymi i lokalnymi, wokół interesujących i aktualnych zagadnień naukowych.
Po trzecie, Komitet z upoważnienia PAN reprezentuje Polskę w międzynarodowych organizacjach historyków, przede wszystkim w Międzynarodowym Komitecie Nauk Historycznych (CISH). W związku z tym pozostaje rola Komitetu jako organizatora polskiego udziału w Międzynarodowych Kongresach Nauk Historycznych, które odbywają się co 5 lat (najbliższy w Poznaniu w 2022 r.).

Uchwała KNH nr 6/2020 podjęta w dniach 11-13 listopada 2020

Komitet Nauk Historycznych (KNH) – Comité national polonais d’historiens, organisme représentatif élu par tous les historiens en possesion du titre scientifique supérieur (doctorat ès lettres, habilitation). Il fonctionne auprès l’Académie Polonaise des Sciences et il est chargé de la coopération avec le Comité International des Sciences Historiques. Le Comité discute et formule ses opinions surtout dans les trois domaines suivants: questions générales, directions et l’organisation des recherches historiques; vulgarisation des l’histoire et, enfin, le statut social et professionnel d’historiens actifs dans tous les organismes et à tous les niveaux de la recherche et de l’enseignement.

Le Bureau du Comité:

Président

Vice-Présidents

Membres du Bureau

Secrétaire

Auprès du Comité fonctionnent les Commissions spécialisées groupant les historiens intéressés à un particulier domaine de l’histoire ou période historique, à savoir:

Commission d’histoire des pays tchèques et des relations polono-tchèques

Comm. d’histoire de la Renaissance et de la Réforme

Comm. de la géographie historique

Comm. d’histoire des femmes

Comm. d’histoire du livre et des bibliothèques

Comm. d’histoire des cultures et civilizations

Comm. d’histoire urbaine

Comm. d’histoire compare de la Christianité

Comm. d’histoire des relations internationals

Comm. d’histoire militaire

Comm. d’histoire de l’ancienne Lithuanie

Comm. des sciences auxiliaries de l’histore et de l’oeuvre d’édition des sources historiques

Comm. de Numismatique

Comm. d’études slaves

Sous l’egide du Comité deux revues sont publiées: Acta Poloniae Historica (en anglais) en cooperation avec l’Institut d’Histoire de l’Académie, et “Wiadomości Numizmatyczne” – Nouvelles Numismatiques, éditées par notre Commission de Numismatique.

Komitet Nauk Historycznych (KNH) is the Polish national historical committee representing the Polish historians and elected by all historians holding the higher academic degree (habilitation). The Committee is supported by the Polish Academy of Sciences and charged with the cooperation with the International Committee of Historical Sciences. The Committee discusses and formulates opinions mainly on general problems, directions and organization of the historical research, on popularization of historical science, and on the social and professional status of historians working in all institutions on all the levels.

 

The Board of the Committee:

Chairman

Prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Vice-Chairmen

Prof. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Board Members

Prof. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański)

Prof. Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

 

Secretary

Prof. Małgorzata Karpińska (Uniwersytet Warszawski)

 

To the Committee are attached the following specialized Commissions, grouping historians interested in particular problems or historical periods:

Commission for the history of Czech Lands and Polish-Czech Relations

Commission for the history of the Renaissance and Reformation

Commission for Historical Geography

Commission for the History of Women

Commissionfor the History of Book and Libraries

Commission for the History of Culture

Commission for Urban History

Commission for the Comparative History of Christianity

Commission for the History of International Relations

Commission for the History of the Military

Commission for the History of Ancient Lithuania

Commission for the Auxiliary Sciences of History and Editing of Historical Sources

Commission for the Numismatics

Commission for History Didactics

Commission for Public History

Commission for the Slavonic Historical Studies

 

Under the aegis of Committee two periodicals are published: Acta Poloniae Historica (in co-operation with the Institute of History, in English), and Numismatic News (edited by our Commission for Numismatics).

Komitet Nauk Historycznych (KNH) is the Polish national historical committee representing the Polish historians and elected by all historians holding the higher academic degree (habilitation). The Committee is supported by the Polish Academy of Sciences and charged with the cooperation with the International Committee of Historical Sciences. The Committee discusses and formulates opinions mainly on general problems, directions and organization of the historical research, on popularization of historical science, and on the social and professional status of historians working in all institutions on all the levels.

 

The Board of the Committee:

Chairman

Prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Vice-Chairmen

Prof. Cezary Kuklo (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Board Members

Prof. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański)

Prof. Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)

Secretary

Prof. Małgorzata Karpińska (Uniwersytet Warszawski)

The following specialized Commissions, grouping historians interested in particular problems or historical periods, are attached to the Committee:

 

Commission for the history of Czech Lands and Polish-Czech Relations

Commission for the history of the Renaissance and Reformation

Commission for Historical Geography

Commission for the History of Women

Commissionfor the History of Book and Libraries 

Commission for the History of Culture

Commission for Urban History

Commission for the Comparative History of Christianity

Commission for the History of International Relations

Commission for the History of the Military

Commission for the History of Ancient Lithuania

Commission for the Auxiliary Sciences of History and Editing of Historical Sources

Commission for the Numismatics 

Commission for History Didactics

Commission for Public History

Commission for the Slavonic Historical Studies

 

Under the aegis of Committee two periodicals are published: Acta Poloniae Historica (in co-operation with the Institute of History, in English), and Numismatic News (edited by our Commission for Numismatics).