dr Jarosław Gowin

 XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w 2020 roku odbędzie się w Poznaniu

 

W dniach 23-30 sierpnia 2015 roku w Jinan (Chiny) odbył się XXII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych. Polskę reprezentowało jedenastu historyków, w tym trzech przedstawicieli Instytutu Historii UAM (prof. dr hab. Krzysztof Makowski, prof. dr hab. Tomasz Schramm, dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM). Prócz organizacji sesji i wygłaszania referatów, poznańska delegacja pojechała do Chin z misją przedstawienia kandydatury Poznania jako miasta goszczącego następny Kongres w roku 2020. Prace nad tym przedsięwzięciem trwały od grudnia 2014 roku, kiedy to J.M. Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak i przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN prof. dr hab. Krzysztof Mikulski powołali Komitet, którego zadaniem było przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Przewodniczącym Komitetu został inicjator przedsięwzięcia, prof. dr hab. Krzysztof Makowski wspierany przez zespół współpracowników, zwłaszcza - prócz wyżej wymienionych - przez dra hab. Macieja Michalskiego i mgr Karolinę Filipowską.

Misja ta zakończyła się pełnym sukcesem. Po zaciętej, aczkolwiek przyjacielskiej rywalizacji z Atenami i fińskim Tampere, Poznań zwyciężył znaczną większością głosów już w pierwszej turze głosowania przedstawicieli Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH). Przez cały czas nasze starania wspierała Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, która w miejscu obrad zorganizowała stoisko propagujące Poznań i Polskę, a Ambasador – Pan Mirosław Gajewski – wydał przyjęcie.

Nie był to jedyny sukces polskiej delegacji. Profesor Krzysztof Makowski został członkiem jedenastoosobowego Zarządu Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych, najważniejszego organu skupiającego historyków z całego świata, a dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM, została wybrana przewodniczącą Międzynarodowej Komisji Teorii i Historii Historiografii (ICHTH), jako pierwsza w historii tej Komisji kobieta i historyk z Europy Środkowo-Wschodniej.

 


 

Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2014 r.

Komitet Nauk Historycznych PAN

 

 

I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu:

-       prezydium, skład osobowy Komitetu

przewodniczący:

1.prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

tel. 604519959, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zastępcy przewodniczącego:

2.prof. dr hab. Stanisław SIERPOWSKI - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

3.czł. korespondent PAN Michał TYMOWSKI – Uniwersytet Warszawski

członkowie prezydium:

4.prof. dr hab. Stanisław SROKA – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

5.prof. dr hab. Włodzimierz STĘPIŃSKI – Uniwersytet Szczeciński

6.prof. dr hab. Małgorzata WILLAUME – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

sekretarz naukowy:

7.prof. dr hab. Cezary KUKLO – Uniwersytet w Białymstoku

tel. 501475922, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Członkowie Komitetu:

1.prof. dr hab. Józef BORZYSZKOWSKI – Uniwersytet Gdański

2.prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI – Uniwersytet Rzeszowski

3.prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

4.prof. dr hab. Teresa CHYNCZEWSKA-HENNEL – Uniwersytet w Białymstoku

5.prof. dr hab. Zofia CHYRA-ROLICZ – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce

6.prof. dr hab. Anna FILIPCZAK-KOCUR – Uniwersytet Opolski

7.prof. dr hab. Mateusz GOLIŃSKI – Uniwersytet Wrocławski

8.dr hab. Kazimierz KAROLCZAK, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

9.dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

10.prof. dr hab. Andrzej KLONDER – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

11.prof. dr hab. Maria KOCZERSKA - Uniwersytet Warszawski

12.prof. dr hab. Krzysztof MAKOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

13.czł. rzecz. PAN Karol MODZELEWSKI – Uniwersytet Warszawski

14.prof. dr hab. Jadwiga Zuzanna MUSZYŃSKA– Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

15.ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

16.prof. dr hab. Eugeniusz NIEBELSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

17.prof. dr hab. Idzi PANIC – Uniwersytet Śląski, Katowice

18.czł. rzecz. PAN Henryk SAMSONOWICZ – Uniwersytet Warszawski

19.ks. prof. dr hab. Bogdan STANASZEK – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

20.prof. dr hab. Rafał STOBIECKI – Uniwersytet Łódzki

21.dr hab. Sobiesław SZYBKOWSKI, prof. UG - Uniwersytet Gdański

22.prof. dr hab. Janusz TANDECKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

23.prof. dr hab. Krzysztof TARKA – Uniwersytet Opolski

24.czł. rzecz. PAN Janusz TAZBIR – Instytut Historii PAN, Warszawa

25.dr hab. Jakub TYSZKIEWICZ, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski

26.czł. rzecz. PAN Andrzej WALICKI – Uniwersytet Notre Dame, Indiana, USA

Eksperci rekomendowani przez KNH:

1. dr hab. Michał Kopczyński prof. UW – kierownik Działu Badawczego Muzeum Historii Polski

2. prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen – dyrektor IH PAN

3. mgr Stanisław Lenart – nauczyciel dyplomowany, czł. Kom. Dydaktycznej ZG PTH

4. prof. dr hab. Czesław Osękowski – ekspert w zakresie historii najnowszej

5. dr hab. Władysław Stępniak prof. UMK – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

6. prof. dr hab. Wiesław Władyka – ekspert w zakresie historii najnowszej, publicysta związany z tygodnikiem ,,Polityka’’

-  zestawienie liczbowe: liczba członków ogółem - 39, w tym członkowie PAN - 5;

-  zatrudnionych w (jako głównym miejscu pracy): jednostkach PAN, szkołach wyższych, instytutach badawczych1, pozostałych;

-  komisje, sekcje lub zespoły (nazwy, przewodniczący); udział w ich składzie osób niebędących członkami Komitetu.

Komisja ds. kontaktów i współpracy z zagranicą

      Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Tymowski (UW)

Komisja ds. nagród

      Przewodniczący: prof. dr hab. Cezary Kuklo (UwB)

Zespół Antropologii Historii

      Przewodniczący: dr hab. Andrzej P. Kowalski prof. UG

      Osób nie będących członkami Komitetu:

Zespół Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich

      Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (U. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Zespół Historii Kobiet

Przewodniczący: prof. dr hab. Teresa Kulak (UWroc.)

Zespół Historii Książek i Bibliotek

      Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Juda (UMCS)

Zespół Historii Miast

      Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Noga (U. Pedagogiczny im. KEN)

Zespół Historii Stosunków Międzynarodowych

      Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (UW)

Zespół Historii Wojskowości

Przewodniczący: dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM

Zespół Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa

Przewodniczący: dr hab. prof. UJ Zenon Piech, UJ

Zespół Studiów Numizmatycznych

      Przewodniczący: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (UWroc.)  

Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich

            Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Makowski (UAM)

 

Komisja Lituanistyczna

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (UW)

I.2. Zakres działania Komitetu.

1. Rozważanie istotnych problemów nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych poprzez organizowanie dyskusji i konferencji naukowych, przygotowywanie ekspertyz i wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, a szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w zakresie nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych;

2. Współdziałanie w tych sprawach z organami rządowymi, samorządowymi, towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami oraz muzeami;

3. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych z zakresu nauk historycznych, we wprowadzaniu ich do życia społecznego i kulturalnego między innymi przez organizowanie w tym celu dyskusji środowiskowych i konferencji naukowych;

4. Opracowywanie i przedstawianie opinii, ocen, ekspertyz naukowych dotyczących nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych;

5. Prowadzenie doradztwa naukowego w sprawach związanych z rozwojem nauk historycznych

6. Ocena programów nauczania historii i przedmiotów pokrewnych oraz wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych;

7. Prowadzenie działań aktywizujących udział historyków w życiu naukowym i społecznym kraju;

8. Współpraca ze środowiskiem naukowym (organy i instytuty naukowe Akademii oraz inne instytucje badawcze) we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;

9. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi w zakresie nauk historycznych, w tym również z innymi komitetami PAN;

10. Reprezentowanie polskiej nauki historycznej poza granicami kraju;

11. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;

12. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu nauk historycznych;

13. Prowadzenie działalności wydawniczej w szczególności zaś wydawanie ,,Wiadomości

Numizmatyczne’’ i współwydawanie ,,Acta Polonie Historica’’ i ,,Studia Maritima’’.

Ponadto Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Historii Wojskowej; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Numizmatyczną; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Studiów Słowiańskich; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Historii II Wojny Światowej; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Nauk Historycznych; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Współczesnej Historii Europy. Zadania komitetów narodowych wykonuje prezydium komitetu.

I.3. Dane adresowe do korespondencji: adres pocztowy, adresy elektroniczne, telefon do kontaktów.

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, tel. 604519959, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Zebrania Komitetu (opis)

II.1. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym zebrania z referatami naukowymi).

- 30.01.2014 r.

Referat naukowy wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Makowski (UAM) – Powstanie którego nie było … Nowe spojrzenie na Wiosnę Ludów w Poznańskiem.

Członkowie przyjęli sprawozdanie z działalności KNH w 2013 r. i uchwalili plan pracy na rok 2014; zapoznali się z informacją o pozytywnym zaopiniowaniu przez władze Wydz. I, czterech spośród pięciu zgłoszonych przez Zespoły Badawcze Komitetu wniosków dotyczących organizacji konferencji i sympozjów, a także o nieprzyznaniu dotacji finansowej dwóm periodykom wydawanym przez Komitet: ,,Studia Maritima’’ i ,,Wiadomości Numizmatyczne’’ (redaktorzy zapowiedzieli złożenie stosownych odwołań). Czł. korespondent PAN prof. M. Tymowski, zarazem przewodniczącyKomisji ds. kontaktów i współpracy z zagranicą przedłożył informację o programie naukowym i zaangażowaniu polskich historyków w prace XXII Międz. Kongresu Nauk Historycznych w Jinan (Chiny) w 2015 r. Zebranie plenarne jednomyślnie poparło kandydaturę prof. dr hab. Krzysztofa Makowskiego (UAM) do Zarządu Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH). Ponadto członkowie Komitetu odbyli dyskusję dotyczącą coraz słabszego poziomu przedkładanych Radom Naukowym i Radom Wydziałów rozpraw habilitacyjnych i jednomyślnie przyjęli tekst uchwały w tej sprawie autorstwa prof. dr hab. Wojciecha Kriegseisena

27.11.2014 r.

Referat naukowy wygłosiła prof. UAM, dr hab. Ewa Domańska (UAM) – Historia i metodologia historii wobec wyzwań współczesnej humanistyki (i realiów polskiej akademii)

Członkowie zostali dokładnie zapoznani z udziałem Zespołów Problemowych KNH (prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński) w pracach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (Szczecin, 17-21.09. 2014). Czł. korespondent PAN prof. M. Tymowski, zarazem przewodniczącyKomisji ds. kontaktów i współpracy z zagranicą przedłożył poszerzoną i uaktualnioną informację o udziale polskich historyków w prace XXII Międz. Kongresu Nauk Historycznych w Jinan (Chiny) w 2015 r. W dalszej części obrad prof. dr hab. Krzysztof Makowski (UAM) przedstawił propozycję zgłoszenia do władz Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych miasta Poznania (i tym samym naszego kraju) jako organizatora przyszłego XXIII Międz. Kongresu Nauk Historycznych. W głosowaniu zebrani poparli jednogłośnie wspomnianą propozycję i upoważnili jednocześnie prezydium KNH do dalszego procedowania tej cennej i bardzo ważnej dla polskiego środowiska naukowego inicjatywy.  

II.2. Posiedzenia prezydium Komitetu (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym posiedzenia z referatami naukowymi).

- 30.01.2014 r. – omawiano:plan pracy na 2014 r.; sytuację nieprzyznania przez władze Wydz. I, dofinansowania periodyków: ,,Studia Maritima’’ i ,,Wiadomości Numizmatyczne’’’. Ponadto rozważano kandydatury polskich historyków do władz Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych, a także współpracę zagraniczną Komitetu (w tym udział historyków polskich w pracach Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Chinach w 2015 r.). Członkowie prezydium zostali zapoznani z przebiegiem prac Zespołu ds. kategoryzacji czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, w którym pracują prof. prof. Krzysztof Mikulski i Cezary Kuklo); przyjęto ponadto sprawozdanie z działalności Komitetu w 2013 r.

- 16.09.2014 r. – omawiano stan zorganizowania XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie oraz udział poszczególnych Zespołów Badawczych w programie naukowym i pracach Zjazdu. Ponadto przedyskutowano szersze włączenie się Komitetu w poparcie działań zmierzających do ustanowienia przez Sejm RP roku 2015 – Rokiem Jana Długosza w związku z przypadającą wówczas 600 r. jego urodzin.

- 27.11.2014 r. – podsumowano udział i zaangażowanie Zespołów Badawczych KNH w pracach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie (17-21.09.2014); zapoznano się z uaktualnioną informacją o udziale polskich historyków w programie XXII Międz. Kongresu Nauk Historycznych w Jinan (Chiny) w 2015 r. Przedyskutowano i rekomendowano zebraniu planarnemu KNH poparcie inicjatywy środowiska historyków poznańskich, przedstawionej przez prof. dr hab. Krzysztofa Makowskiego, zorganizowania w 2020 r. w Poznaniu XXIII Międz. Kongresu Nauk Historycznych. Wstępnie przedyskutowano również plan pracy Komitetu na 2015 r.

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (liczba, w tym posiedzenia z referatami naukowymi) .

Większość zespołów zadaniowych spotyka się regularnie 2-3 w roku. Na tym tle wyróżnia się praca: Zespołu Studiów Numizmatycznych, który w roku sprawozdawczym odbył 4 posiedzenia naukowe z 7 referatami i 2 komunikatami oraz Zespołu Historii Książki i Bibliotek (3 spotkania z 3 referatami).

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu:

Liczba ogółem 9

w tym:

Nazwa konferencji

Organizator,

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

1.Muzeum – Historia – Anropologia; 11-12 XVI 2014; Warszawa

2. Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych; 6-8 X 2014; Janowiec n. Wisłą

3. Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na przestrzeni XX wieku; 17 IX 2014; Kołobrzeg

4.Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Europie środkowo-wschodniej w epoce przedprzemysłowej; 10-12 IV 2014; Toruń

5.Elity miast Królestwa Polskiego, Pomorza, Śląska i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XIV-XVIII wieku; 17 IX 2014, Szczecin

6.Warsztat naukowy historyka. Nauki pomocnicze historii i archiwistyka; 17 IX 2014; Szczecin

7.Warsztaty naukowe Prace Komisji Edukacji Narodowej nad tworzeniem nowego modelu uniwersytetu w Polsce; 2-3 IX 2014; Wiedeń

8.Wielkie Księstwo Litewskie: nowe źródła – nowe metody – nowe zagadnienia; 23-24 IX 2014; Warszawa

(XXIII konferencja Komisji Lituanistycznej)

9. Historia wojskowości; 17 IX 2014; Szczecin

Zespół Antropologii Historii KNH/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Zespół Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich/UMCS w Lublinie, Oddz. Muzeum Nadwiślańskiego – Muzeum Zamek w Janowcu, Tow. Przyjaciół Janowca n. Wisłą

Zespół Historii Kobiet/ Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych USz.

Zespół Historii Miast/Instytut Historii UP im. KEN w Krakowie, Instytut Historii UMK

Zespół Historii Miast

Zespół Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa

Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich/Stacja PAN w Wiedniu

Komisja Lituanistyczna/Instytut Historii PAN

Zespół Historii Wojskowości

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

50

34

80

92

78

86

b.d.

53

b.d.

14

12

b.d.

15

13

25

12

19

7

13

3

15

6

Wniosek Zespołu nie uzyskał akceptacji Wydz. I.

11.000

7.600

15.000

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych

III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej.

Zorganizowane konferencje, zwłaszcza międzynarodowe, przynoszą przede wszystkim istotne nowe wyniki badawcze w każdym ze szczegółowych obszarów nauki historycznej. Z całą pewnością zorganizowane lub współorganizowane przez zespoły badawcze międzynarodowe konferencje naukowe wyraźnie wpływają na pogłębienie międzynarodowej współpracy i integrację środowisk, czego najlepszym przykładem są konferencje Zespołu Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich, Zespołu Historii Miast i Komisji Lituanistycznej. Pierwsza z nich poświęcona elitom i masom w społeczeństwach Czech i Polski do końca XVIII w. stanowiła nie tyle powrót do tematyki ,,modnej’’ przed laty, co była próbą odczytanie jej w nowy sposób, z wydobyciem różnic pomiędzy Polską i ziemiami czeskimi. Z kolei konferencja zorganizowana przez Zespół Historii Miast była próbą ponownego podjęcia problemów związanych z niejednolitym charakterem przestrzeni miasta komunalnego i przyniosła nowe propozycje metodologiczne oraz wzbogaciła kwestionariusz badawczy, dzięki czemu jej efekty wykroczyły poza rekapitulację dotychczasowego stanu wiedzy. W referatach i dyskusji uwzględniono najważniejsze fenomeny wpływające na heterogeniczność przestrzeni: policentryzm, formy skupisk zawodowych, fenomen miast wielokrotnych oraz ustrojowe i przestrzenne pozostałości po ich funkcjonowaniu itd. Podobnie XXIII już konferencja Komisji Lituanistycznej, która tym razem miała bardziej zróżnicowany charakter niż zazwyczaj (od wystąpień źródłoznawczych po dzieje społeczne, gospodarcze, historię kultury i kwestie wyznaniowe) była potwierdzeniem renomy w historiografii powszechnej, gromadząc badaczy od Berkeley po Kuyto.

Nie można także zapominać o dorobku zorganizowanych konferencji krajowych. W tym obszarze zwraca szczególną uwagę konferencja zorganizowana przez Zespół Historii Kobiet, której referaty oprócz wybranych obszarów działalności i losów kobiet na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX w., uwzględniały metodologicznie nowatorskie podejście do koniecznego uwzględniania i uwydatniania kategorii płci w szczegółowych badaniach wydarzeń oraz różnorodnych procesów z historii społecznej i politycznej.  

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

(audycje i programy w radiu i telewizji, udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, wystąpienia w mediach elektronicznych, artykuły w prasie popularyzujące naukę itp. – dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Komitet lub jego struktury wewnętrzne).

Wszyscy członkowie Komitetu w swojej codziennej pracy są mocno zaangażowani w upowszechnianiu i promowaniu nauki historycznej. W najszerszym stopniu widoczne to jest w całym szeregu spotkań mających na celu promowanie kolejnej XLI Olimpiady Historycznej wśród młodzieży szkół średnich. Członkowie Komitetu uczestniczą zarówno w pracach poszczególnych komitetów okręgowych Olimpiady Historycznej, jak i Komitetu Głównego. Należy tutaj odnotować także pracę wielu członków Komitetu w pracach XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie (17-21 września 2014 r.), który zgromadził nie tylko zawodowych historyków, ale także nauczycieli i studentów oraz miłośników historii. W jego trakcie członkowie Komitetu wygłosili łącznie ponad 20 referatów (nie licząc referatów wygłoszonych w trakcie konferencji zorganizowanych przez Zespoły Badawcze). Członkowie Komitetu i Zespołów Badawczych udzielają się w upowszechnieniu i promowaniu nauki uczestnicząc w audycjach radiowych i telewizyjnych (np. dotyczące tematyki religijnej, druków katolickich XVI-XVIII w. i ksiąg zakazanych w programie TVP 1 ,,Między Niebem a Ziemią’’, TVP Kultura – dr hab. prof. UW Dariusz Kuźmina; na temat dziejów książki TVP Lublin w paśmie ,,Nauka’’ – prof. dr hab. Maria Juda). Artykuły popularyzujące naukę ogłosili m.in. członkowie Zespołu Historii Książek i Bibliotek – prof. dr hab. Maria Juda, dr hab., prof. UW-M Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, dr hab. prof. UW Dariusz Kuźmina a także szeroko włączyli się w prace Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Krzysztof Migoń).    

Warto także wskazać, że członkowie Komisji Lituanistycznej biorą udział w popularyzacji wiedzy o stosunkach polsko-litewskich od średniowiecza po współczesność, zwalczając dotychczasowe – dość jednostronne stereotypy, nie oparte na nowszych badaniach, zaś członkowie np. Zespołu Studiów Numizmatycznych systematycznie głoszą prelekcje na zebraniach towarzystw numizmatycznych, podobnie jak członkowie Zespołu Antropologii Historii na zaproszenie Pol. Tow. Ludoznawczego.  

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu (opis)

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii); formułowanie zadań ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innychdziałań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie reprezentowanych dyscyplin/ problemu objętych zakresem działania Komitetu, inne wynikające ze specyfiki działania Komitetu (dotyczy działań, w których podmiotem był Komitet lub jego struktury wewnętrzne, a nie poszczególne osoby).

Z inicjatywy Prezydium KNH doszło do zainicjowania oddolnej szerokiej i merytorycznej dyskusji nad poziomem polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych połączonych z wypracowaniem kryteriów ich oceny formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono wymianę opinii pomiędzy poszczególnymi komitetami naukowymi Wydziału I PAN w zakresie potrzeby i możliwości wypracowania kryteriów oceny monografii z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Na bazie wspomnianej inicjatywy doszło do oficjalnego powołania Zespołu ds. kategoryzacji czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych Wydziału I PAN na kadencję 2011-2014 z udziałem 2 przedstawicieli Komitetu, przy czym jego pracami kierował prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych. Zespół ten w toku co miesięcznych spotkań wypracował propozycje modyfikacji dotychczasowego systemu punktacji czasopism i przedłożył je w trakcie spotkania w MNiSzW wiosną 2014 r. Należy także podkreślić, że członkowie Prezydium Komitetu włączyli się równolegle w dyskusję nad aktualną kondycję czasopism naukowych w dyscyplinie historia, która odbyła się w Szczecinie we wrześniu i grudniu 2014 r.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje szerokie włączenie środowiska historyków skupionych zarówno w samym KNH jak i w jego zespołach zadaniowych w prace merytoryczne XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie (17-21.092014). W całym pierwszym półroczu 2014 r. kierownictwo i członków KNH podjęli wiele bardzo różnorodnych działań propagujących i popularyzujących w kraju i poza granicami ideę tego największego i najbardziej prestiżowego zgromadzenia badaczy historii Polski i powszechnej. Ponadto członkowie Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa znaleźli się w gronie organizatorów innego ważnego przedsięwzięcia naukowego, a mianowicie V Kongresu Mediewistów, który będzie obradował w 2015 r. w Rzeszowie.

            Za ważne uznajemy także wspomaganie badań nad spuścizną Komisji Edukacji Narodowej, która zaowocowała obok współpracy pomiędzy Instytutem Historii Nauki PAN (prof. dr hab. K. Bartnicka) a Polską Stacją PAN w Wiedniu (prof. dr hab. B. Dybasiem), konkretnymi warsztatami naukowym zrealizowanymi w Wiedniu we wrześniu 2014 r. Nie ulega też wątpliwości, że Komisję Lituanistyczną w ciągu ponad 20 lat udało się zbudować okrzepłe forum współpracy naukowej, cieszące się pewnym uznaniem i rozpoznawanym od Berkeley przez Londyn, Greifswald, Moskwę po Kyoto, nie wspominając już Wilna, Mińska czy Kijowa.

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

W roku sprawozdawczym dwóch członków prezydium Komitetu (przewodniczący i sekretarz naukowy) pracowali w Zespole ds. kategoryzacji czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych Wydziału I PAN na kadencję 2011-2014, który wiosną 2014 r., przedłożył w MNiSzW, stosowne propozycje zmian w zakresie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej kategoryzacji czasopism. Pracami całego zespołu kierował prof. dr hab. Krzysztof Mikulski. W tej działalności nie brakuje sporządzenia opinii na potrzeby naukowych placówek zagranicznych (np. kilka takich przygotował prof. dr hab. Wojciech Iwańczak dla Czeskiej Agencji Grantów oraz dla Czeskiej Akademii Nauk), jak i krajowych (recenzowanie grantów dla NCN). Członkowie Zespołów Badawczych występują niejednokrotnie w roli ekspertów ds. bibliotecznych Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturalnego (prof. dr hab. Edward Potkowski) i ds. bibliotecznych Polsko-Białoruskiej Komisji Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa (dr hab. prof. UW-M Z. Jaroszewicz-Pieresławcew). Szereg członków występuje w roli członków kapituł lub recenzentów wprzy opiniowaniu wniosków o nagrody, np. o Nagrodę SBP im. A. Łysakowskiego, w konkursie ,,Na najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej’’).  

Ponadto członkowie Zespołów Badawczych jak i samego Komitetu uczestniczą także w innych formach działalności eksperckiej m.in. w opiniowaniu wniosków o stypendium MNiSzW dla Młodych Naukowców za rok 2014;  

V.2.1. Ekspertyzy2: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza była przedstawiana (wykaz, opis).

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

V. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis).

VI. Działalność wydawnicza

VI.1

Wyszczególnienie

Tytuł publikacji

Wydawca/współwydawca

Wydawnictwa

w wersji:

- drukowanej

Nakład

(w egz.)

Dofinans. ze środków DUN

(w zł)

- elektronicznej

Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

 1. Acta Poloniae Historica
 2. Studia Maritima, r. XXVII, cz. 1-2
 3. Wiadomości Numizmatyczne r. LVIII, z. 1-2

Druk

Druk

Druk

b.d.

b.d.

b. d.

b.d.

b.d.

b.d.

Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

1)A.P. Kowalski, Antropologia zamierzchłych czasów, Toruń 2014

2) Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2014

 

Druk

Druk

4.700

Pozostałe publikacje

 1. ,,Rocznik Antropologii Historii’’, R. III, nr 5-7
 2. ……
 3. ……

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym.

Działalność wydawnicza Komitetu koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu finansowania czasopisma ,,Wiadomości Numizmatyczne’’ oraz współfinansowania dwóch innych periodyków, tj. ,,Acta Poloniae Historica’’ i ,,Studia Maritima’’. W miarę możliwości finansowych PAN Komitet podejmuje starania na rzecz dofinansowania druku materiałów pokonferencyjnych i monografii. Wydane staraniem Komitetu wydawnictwa zwarte w 2014 r. prezentują wysoki poziom naukowy.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu (opis)

Współpraca Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (m.in. pełnienie przez Komitet funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami naukowymi, współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi, udział członków Komitetu we władzach, pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych.

Kierownictwo KNH poprzez komisję ds. kontaktów i współpracy z zagranicą (przewodniczący czł. korespondent Pan prof. M. Tymowski), podjęło cały szereg działań zmierzających do koordynacji i szerokiego propagowania w środowisku potrzeby udziału historyków polskich w programie naukowym, a następnie w pracach XXII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych, przewidzianego na 2015 rok (Jinan, Chińska Republika Ludowa). W sumie liczymy, że w pracach tegoż Kongresu weźmie aktywny udział ok. 20 historyków z referatami. Niektóre z osób wystąpią także jako organizatorzy/współorganizatorzy kongresowych konferencji, sympozjów i paneli. Mianowicie Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich KNH kierowany przez prof. dr hab. Krzysztofa Makowskiego zgłosił organizację jednego z trzech paneli tj. Translations (Translacje), Commission Internationale des Études Historiques Slaves (CIEHS) zaproponowanych pod ogólnym tytułem Portals of Globalization to the Slavic World (Wrota do globalizacji świata Słowian). Tematyka ta ma być dyskutowana na panelach: Ports (Porty), Metropoles (Metropolie), oraz wspomnianego Translations (Translacje). Do tegoż panelu został zgłoszony referat pod tytułem: "Between East and West. Translation as a Means of Cross-Cultural Communication in Central Europe in the Middle Ages and Early Modern Times".Wystąpienie jest przygotowywane przez zespół międzynarodowy dr Marta Font (Węgry), dr Jan Hrdina (Czechy), dr Monika Saczyńska (Polska; sekretarz Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich).  

Jednocześnie Komitet wystąpił z wnioskiem o zgłoszenie kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Makowskiego do Zarządu Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH), a także poparł starania przyznania Poznaniowi prawo do zorganizowania kolejnego XXIII Międz. Kongresu Nauk Historycznych w Polsce, w Poznaniu.

Owocnie rozwija się współpraca Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich KNH z zespołem kierowanym przez prof. dr hab. Kalinę Bartnicką (Instytut Historii Nauki PAN) i prof. dr hab. Bogusławem Dybasiem (Polska Stacja PAN w Wiedniu), w zakresie badań nad dziejami i spuścizną Komisji Edukacji Narodowej na tle międzynarodowym (m.in. zorganizowano warsztaty w Wiedniu)

            Z kolei kierownictwo Zespołu Studiów Numizmatycznych KNH kontynuuje prowadzenie szerokiej akcji w środowisku badaczy polskich i zagranicznych na rzecz organizacji w Polsce Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego w 2021 r.

            Z nadesłanych sprawozdań Zespołów Badawczych wynika, że ich członkowie prowadzili także bardzo aktywną indywidualną działalność na polu międzynarodowym, występując przede wszystkim z referatami naukowymi na konferencjach i sympozjach, ale też na zaproszenie różnych palcówek naukowo-badawczych.

Poniżej wykaz aktualnych reprezentantów polskiej nauki historycznejw organizacjach międzynarodowych wg strony internetowej CISH i zgłoszeń indywidualnych:

1. Międzynarodowy Komitet Drugiej Wojny Światowej (dr Magdalena Hułas, IH PAN - skarbnik)

2. Międzynarodowy Komitet Paleografii Łacińskiej (prof. dr hab. Edward Potkowski, członek)

3. Międzynarodowa Komisja Demografii Historycznej (dr Mikołaj Szołtysek, aktualnie pracownik Max Planck Institut for Social Antropology w Halle – członek Biura)

4. Międzynarodowa Komisja Historii i Teorii Historiografii (dr hab. prof. UAM Ewa Domańska, UAM – przewodnicząca rady programowej)

5.Międzynarodowa Komisja Historii Bałtyku (prof. dr hab. Janusz Tandecki, UMK – członek Biura)

6. Międzynarodowa Komisja Historii Miast (prof. dr hab. Roman Czaja, UMK – członek Biura, prof. dr hab. Edmund Kizik, prof. dr hab. Zdzisław Noga - członkowie)

7. Międzynarodowa Komisja Porównawczej Historii Wojskowej (prof. dr hab. Tadeusz Panecki – członek Biura)

8. Międzynarodowa Komisja Slawistyki (prof. dr hab. Krzysztof Makowski, UAM –wiceprzewodniczący, prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz, prof. dr hab. Leszek Zasztowt, prof. dr hab. Janusz Żarnowski - członkowie)

9. Międzynarodowa Organizacja Historyków Chrześcijaństwa (dr hab. prof. KUL Paweł Kras, KUL – członek Biura)

10 .Międzynarodowa Unia Instytutów Archeologicznych (prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, stacja PAN w Rzymie – członek rady)

11. Międzynarodowe Stowarzyszenie Dydaktyki Historii (dr hab. Joanna Wojdon, UWr – redaktor rocznika ISHD)

12. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Europy Południowo-Wschodniej – (przewodniczący Komitetu Narodowego jako członek Komitetu Międzynarodowego)

13. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – członek Komitetu Badawczego)

14. Rada Naukowa Biblioteki Polskiej w Paryżu (dr hab. prof. UW Dariusz Kuźmina, członek)

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)

(np.współpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami).

            Komitet poprzez zespoły zadaniowe szeroko współpracuje przede wszystkim z jednostkami samorządu terytorialnego i towarzystwami naukowymi głównie przy organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych. W najszerszym stopniu dotyczy to ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Członkowie Komitetu zapraszani są m.in. do komitetów honorowych i organizacyjnych szeregu przedsięwzięć mających uświetnić kolejne rocznice wielu wydarzeń historycznych w naszym kraju. Nie brak też członków Komitetu i Zespołów Badawczych w radach naukowych polskich bibliotek (Biblioteki Narodowej, Biblioteki Kórnickiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Kasy im. J. Mianowskiego-Fundacji Popierania Nauki), czy całego szeregu naukowych towarzystw regionalnych (np. Towarzystwa im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie).  

            Należy zauważyć, że wspólny wysiłek Prezydiów Pol. Tow. Historycznego i Komitetu Nauk Historycznych n forum Sejmu RP zaowocował przyjęciem specjalnej uchwały sejmowej ogłaszającej rok 2015 rokiem Jana Długosza.

IX. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu.

Białystok-Toruń, dnia 14 stycznia 2015 r.

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

(Przewodniczący Komitetu)

Prof. dr hab. Cezary Kuklo, 501 475 922

(Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej informację)


 

 1instytuty badawcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

 Jako ekspertyzy należy traktować wyłącznie opracowania analityczne przedstawiające stan problematyki stanowiącej przedmiot ekspertyzy, proponowane kierunki działań dla rozwiązania problemu, wraz z propozycjami zastosowań oraz wskazaniem adresatów i odbiorców, którzy te wnioski mogą wprowadzić i określeniem konkretnych efektów, jakie te rozwiązania mogą przynieść.

______________________

          Uchwała Komitetu Nauk Historycznych PAN

 przyjęta na posiedzeniu 30 I 2014 r.

 

 

 

 

W trosce o wysoki poziom badań i dydaktyki akademickiej, biorąc pod uwagę specyfikę nauk humanistycznych, KNH PAN uznaje za niezbędne, aby osoby ubiegające się o stopień doktora habilitowanego w zakresie historii dysponowały w dorobku naukowym co najmniej jedną pracą monograficzną, lub ważnym wydawnictwem źródłowym opatrzonym wstępem o charakterze monograficznym.

Prace te powinny powstać w efekcie badań prowadzonych samodzielnie, po uzyskaniu stopnia doktorskiego i zostać wydane drukiem.

Dla podniesienia poziomu naukowego dorobku kandydatów do stopnia doktora habilitowanego, KNH PAN powyższe stanowisko rekomenduje radom naukowym jednostek prowadzących badania historyczne.

 

Sekretarz Naukowy                                                                                       Przewodniczący

/-/ prof. dr hab. Cezary Kuklo                                                           /-/ prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

____________________

 

Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2013 r.

 

Komitet Nauk Historycznych PAN

I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu:

-       prezydium, skład osobowy Komitetu

przewodniczący:

1.prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

tel. 604519959, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zastępcy przewodniczącego:

2.prof. dr hab. Stanisław SIERPOWSKI - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

3.czł. korespondent PAN Michał TYMOWSKI – Uniwersytet Warszawski

członkowie prezydium:

4.prof. dr hab. Stanisław SROKA – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

5.prof. dr hab. Włodzimierz STĘPIŃSKI – Uniwersytet Szczeciński

6.prof. dr hab. Małgorzata WILLAUME – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

sekretarz naukowy:

7.prof. dr hab. Cezary KUKLO – Uniwersytet w Białymstoku

tel. 501475922, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Członkowie Komitetu:

1.prof. dr hab. Józef BORZYSZKOWSKI – Uniwersytet Gdański

2.prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI – Uniwersytet Rzeszowski

3.prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

4.prof. dr hab. Teresa CHYNCZEWSKA-HENNEL – Uniwersytet w Białymstoku

5.prof. dr hab. Zofia CHYRA-ROLICZ – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce

6.prof. dr hab. Anna FILIPCZAK-KOCUR – Uniwersytet Opolski

7.prof. dr hab. Mateusz GOLIŃSKI – Uniwersytet Wrocławski

8.dr hab. Kazimierz KAROLCZAK, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

9.dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

10.prof. dr hab. Andrzej KLONDER – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

11.prof. dr hab. Maria KOCZERSKA - Uniwersytet Warszawski

12.prof. dr hab. Krzysztof MAKOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

13.czł. rzecz. PAN Karol MODZELEWSKI – Uniwersytet Warszawski

14.prof. dr hab. Jadwiga Zuzanna MUSZYŃSKA– Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

15.ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

16.prof. dr hab. Eugeniusz NIEBELSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

17.prof. dr hab. Idzi PANIC – Uniwersytet Śląski, Katowice

18.czł. rzecz. PAN Henryk SAMSONOWICZ – Uniwersytet Warszawski

19.ks. prof. dr hab. Bogdan STANASZEK – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

20.prof. dr hab. Rafał STOBIECKI – Uniwersytet Łódzki

21.dr hab. Sobiesław SZYBKOWSKI, prof. UG - Uniwersytet Gdański

22.prof. dr hab. Janusz TANDECKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

23.prof. dr hab. Krzysztof TARKA – Uniwersytet Opolski

24.czł. rzecz. PAN Janusz TAZBIR – Instytut Historii PAN, Warszawa

25.dr hab. Jakub TYSZKIEWICZ, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski

26.czł. rzecz. PAN Andrzej WALICKI – Uniwersytet Notre Dame, Indiana, USA

Eksperci rekomendowani przez KNH:

1. dr hab. Michał Kopczyński prof. UW – kierownik Działu Badawczego Muzeum Historii Polski

2. prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen – dyrektor IH PAN

3. mgr Stanisław Lenart – nauczyciel dyplomowany, czł. Kom. Dydaktycznej ZG PTH

4. prof. dr hab. Czesław Osękowski – ekspert w zakresie historii najnowszej

5. dr hab. Władysław Stępniak prof. UMK – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

6. prof. dr hab. Wiesław Władyka – ekspert w zakresie historii najnowszej, publicysta związany z tygodnikiem ,,Polityka’’

-   zestawienie liczbowe: liczba członków ogółem - 39, w tym członkowie PAN - 5;

-   zatrudnionych w (jako głównym miejscu pracy): jednostkach PAN, szkołach wyższych, instytutach badawczych[1], pozostałych;

-   komisje, sekcje lub zespoły (nazwy, przewodniczący); udział w ich składzie osób niebędących członkami Komitetu.

[1] instytuty badawcze w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

Komisja ds. kontaktów i współpracy z zagranicą

      Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Tymowski (UW)

Komisja ds. nagród

      Przewodniczący: prof. dr hab. Cezary Kuklo (UwB)

Zespół Antropologii Historii

      Przewodniczący: dr hab. Andrzej P. Kowalski prof. UG

      Osób nie będących członkami Komitetu:

Zespół Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich

      Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (U. Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Zespół Historii Kobiet

Przewodniczący: prof. dr hab. Teresa Kulak (UWroc.)

Zespół Historii Książek i Bibliotek

      Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Juda (UMCS)

Zespół Historii Miast

      Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Noga (U. Pedagogiczny im. KEN)

Zespół Historii Stosunków Międzynarodowych

      Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (UW)

Zespół Historii Wojskowości

Przewodniczący: dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM

Zespół Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa (w zatwierdzaniu przez kierownictwo Wydz. I PAN

Przewodniczący: dr hab. prof. UJ Zenon Piech, UJ

Zespół Studiów Numizmatycznych

      Przewodniczący: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (UWroc.)  

Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich

            Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Makowski (UAM)

Komisja Lituanistyczna

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (UW)

I.2. Zakres działania Komitetu.

1. Rozważanie istotnych problemów nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych poprzez organizowanie dyskusji i konferencji naukowych, przygotowywanie ekspertyz i wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, a szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w zakresie nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych;

2. Współdziałanie w tych sprawach z organami rządowymi, samorządowymi, towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami oraz muzeami;

3. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych z zakresu nauk historycznych, we wprowadzaniu ich do życia społecznego i kulturalnego między innymi przez organizowanie w tym celu dyskusji środowiskowych i konferencji naukowych;

4. Opracowywanie i przedstawianie opinii, ocen, ekspertyz naukowych dotyczących nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych;

5. Prowadzenie doradztwa naukowego w sprawach związanych z rozwojem nauk historycznych;

6. Ocena programów nauczania historii i przedmiotów pokrewnych oraz wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych;

7. Prowadzenie działań aktywizujących udział historyków w życiu naukowym i społecznym kraju;

8. Współpraca ze środowiskiem naukowym (organy i instytuty naukowe Akademii oraz inne instytucje badawcze) we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;

9. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi w zakresie nauk historycznych, w tym również z innymi komitetami PAN;

10. Reprezentowanie polskiej nauki historycznej poza granicami kraju;

11. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;

12. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu nauk historycznych;

13. Prowadzenie działalności wydawniczej w szczególności zaś wydawanie ,,Wiadomości

Numizmatyczne’’ i współwydawanie ,,Acta Polonie Historica’’ i ,,Studia Maritima’’.

Ponadto Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Historii Wojskowej; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Numizmatyczną; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Studiów Słowiańskich; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Historii II Wojny Światowej; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Nauk Historycznych; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Współczesnej Historii Europy. Zadania komitetów narodowych wykonuje prezydium komitetu.

I.3. Dane adresowe do korespondencji: adres pocztowy, adresy elektroniczne, telefon do kontaktów.

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, tel. 604519959, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Zebrania Komitetu (opis)

II.1. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym zebrania z referatami naukowymi).

- 6.03.2013 r. 

       Członkowie uchwalili plan pracy KNH PAN na rok 2013; zaopiniowali w głosowaniu tajnym kandydatów na członków korespondentów PAN; referat naukowy wygłosił prof. dr hab. Michał Tymowski – Kobiety w czasie pierwszych wypraw portugalskich do Afryki Zachodniej.

13.11.2013 r.

       Członkowie zostali dokładnie zapoznani z udziałem przedstawicieli KNH (prof. prof. K. Mikulski, C. Kuklo) w pracach Zespołu ds. kategoryzacji czasopism z dziedziny nauk humanistycznych; referat naukowy wygłosił prof. dr hab. Jacek Wijaczka – Subiektywny ranking polskich czasopism historycznych.

II.2. Posiedzenia prezydium Komitetu (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym posiedzenia z referatami naukowymi).

14.02.2013 r

omawiano: plan pracy na 2013 r.; kandydatury na członków rzeczywistych i członków korespondentów PAN; współpracę zagraniczną Komitetu (w tym udział historyków polskich w pracach Międzynarodowego Kongresu Nauk  Historycznych w Chinach w 2015 r.); przyjęto stanowisko Prezydium odnośnie aktualnej parametryzacji czasopism naukowych przed spotkaniem Przewodniczących Komitetów Naukowych Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych.

6.03.2013 r.

omawiano: włączenie się Komitetu w prace organizacyjne obchodów 500 r. śmierci Jana Długosza w 2015 r.; sprawozdanie z przebiegu spotkania Przewodniczących Komitetów Naukowych i Problemowych działających w ramach Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dniu 14 lutego 2013 r

12.06.2013 r.

        omawiano: informację o działalności Przewodniczącego i Sekretarza Naukowego KNH; stan przygotowań do XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie; powołano dwa zespoły: Zespół Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa oraz Zespół ds. parametryzacji czasopism w dziedzinie nauk historycznych; przyjęto uchwałę w sprawie głosowania elektronicznego przez członków KNH zatwierdzającego powołanie Zespołu Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa oraz Zespołu ds. parametryzacji czasopism historycznych.

13.11.2013 r.

omawiano: informację o pracy Zespołu ds. kategoryzacji czasopism z dziedziny nauk humanistycznych; program naukowy XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie; plan pracy na 2014 r.

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (liczba, w tym posiedzenia z referatami naukowymi) .

Większość zespołów zadaniowych spotyka się regularnie 2-3 w roku. Na tym tle wyróżnia się praca Zespołu Studiów Numizmatycznych, który w roku sprawozdawczym odbył aż 5 posiedzeń naukowych z 10 referatami.

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu:

Liczba ogółem 6

w tym:

Nazwa konferencji

Organizator,

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

1.Historia w antropologii,   antropologia w historii. Symetrie oglądu; 14-15 XI 2013; Toruń

2.Postawy kobiet wobec   powstania styczniowego 1863-1864 – na tle polskich konspiracji i działalności   powstańczej doby zaborowej; 20-21 VI 2013; Wrocław

3.Ratusz w miastach Polski i   Rzeczypospolitej Obojga Narodów: XIII-XVIII w.; 19-20 IV 2013; Kraków

4.Artyleria polska w XX wieku –   w 70 rocznicę powstania Warszawskiej Brygady Artylerii Armat im. Gen. J.   Bema; 28-29 XI 2013; Węgorzewo

5.Moneta czasów kryzysu – moneta   czasów pomyślności; 17-18 XI 2013. Nowa Sól

(XV Ogólnopolska Sesja   Numizmatyczna)

6.Przekształcenia wewnętrzne w   Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1387-1795; 24-25 IX 2013; Warszawa

(XXII konferencja Komisji   Lituanistycznej)

Zespół Antropologii Historii   KNH/Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Sekcja Antropologii Historii Pol. Tow. Ludoznawczego,   Centrum Badań Antropologii PTH

Zespół Historii Kobiet/   Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Zespół Historii Miast/Miasto   Kraków, Wydz. Hum. UP im. KEN

Zespół Historii Wojskowości/   Instytut Historii UW-M, Tow. Przyjaciół 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. J.   Bema

Zespół Studiów   Numizmatycznych/Muzeum Miejskie w Nowej Soli

Komisja Lituanistyczna/Instytut   Historii PAN, Instytut Historyczny UW, Instytut Historii Prawa UW

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

30

51

80

95

44

57

7

2

8

9

11

25

11

15

13

Do wpisania przez Wydz. I

K 183/2013

Do wpisania przez Wydz. I

Do wpisania przez Wydz. I

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych

III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej.

Zorganizowane konferencje, zwłaszcza międzynarodowe, przynoszą przede wszystkim istotne nowe wyniki badawcze w każdym ze szczegółowych obszarów nauki historycznej. Z całą pewnością zorganizowane lub współorganizowane przez zespoły badawcze międzynarodowe konferencje naukowe wyraźnie wpływają na pogłębienie międzynarodowej współpracy i integrację środowisk, czego najlepszym przykładem są konferencje Komisji Lituanistycznej i Zespołu Historii Czech i stosunków Polsko-Czeskich. W tym obszarze warto także odnotować działalność Zespołu Historii Miast, którego konferencja stała się miejsce integracji wybitnych znawców problematyki z Austrii (Uniwersytet Wiedeński), Republiki Czeskiej (Centrum Studiów Mediewistycznych Czeskiej Akademii Nauk, Archiwum Głównego Miasta Pragi) i Ukrainy (Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk w Kijowie i jego Oddział we Lwowie, Centralne Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu) i Polski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii PAN, UMK w Toruniu, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).                                   

                                                                                                         

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

(audycje i programy w radiu i telewizji, udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, wystąpienia w mediach elektronicznych, artykuły w
prasie popularyzujące naukę itp. – dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Komitet lub jego struktury wewnętrzne).

Wszyscy członkowie Komitetu w swojej codziennej pracy są mocno zaangażowani w upowszechnianiu i promowaniu nauki historycznej. W najszerszym stopniu widoczne to jest w całym szeregu spotkań mających na celu promowanie kolejnej XL Olimpiady Historycznej wśród młodzieży szkół średnich. Członkowie Komitetu uczestniczą zarówno w pracach poszczególnych komitetów okręgowych Olimpiady Historycznej, jak i Komitetu Głównego. Należy tutaj odnotować także pracę wielu członków Komitetu w przygotowaniu programu naukowego XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie (17-21 września 2014 r.), który zgromadzi nie tylko zawodowych historyków, ale także nauczycieli i studentów oraz miłośników historii. Warto także wskazać, że członkowie Komisji Lituanistycznej biorą udział w popularyzacji wiedzy o stosunkach polsko-litewskich od średniowiecza po współczesność, zwalczając dotychczasowe – dość jednostronne stereotypy, nie oparte na nowszych badaniach., zaś członkowie Zespołu Studiów Numizmatycznych systematycznie głoszą prelekcje na zebraniach towarzystw numizmatycznych; wzięli także udział w X Ogólnopolskim Seminarium Numizmatycznym „Numizmatyka Śląska” w Praszce, 21 IX 2013.

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu (opis)

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii); formułowanie zadań ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innychdziałań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie reprezentowanych dyscyplin/ problemu objętych zakresem działania Komitetu, inne wynikające ze specyfiki działania Komitetu (dotyczy działań, w których podmiotem był Komitet lub jego struktury wewnętrzne, a nie poszczególne osoby).

Zainicjowanie oddolnej szerokiej i merytorycznej dyskusji nad poziomem naukowych polskich czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych połączonych z wypracowaniem kryteriów ich oceny formalnej i merytorycznej. Przeprowadzenie wymiany opinii pomiędzy poszczególnymi komitetami naukowymi Wydziału I PAN w zakresie potrzeby i możliwości wypracowania kryteriów oceny monografii z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

            Szerokie włączenie środowiska historyków skupionych zarówno w samym KNH jak i w jego zespołach zadaniowych w prace merytoryczne związane z przygotowaniem XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie, we wrześniu 2014 r. Podjęcie przez kierownictwo i członków KNH wielu bardzo różnorodnych działań propagujących i popularyzujących w kraju i poza granicami ideę tego największego i najbardziej prestiżowego zgromadzenia badaczy historii Polski i powszechnej.

            Za ważne uznajemy także wspomaganie badań nad spuścizną Komisji Edukacji Narodowej – doprowadzenie do współpracy pomiędzy Instytutem Historii Nauki PAN (prof. dr hab. K. Bartnicka) a Polską Stacją PAN w Wiedniu (prof. dr hab. B. Dybasiem), oraz stworzenie przez Komisję Lituanistyczną w ciągu ponad 20 lat okrzepłego forum współpracy naukowej, cieszącego się pewnym uznaniem, rozpoznawanego od Berkeley przez Londyn, Greifswald, Moskwę po Kyoto, nie wspominając już Wilna, Mińska czy Kijowa.

            Należy także bardzo pozytywnie odnotować fakt podjęcia w środowisku badaczy skupionych w Zespole Historii Kobiet dyskusji na temat możliwości przygotowania (do roku 2016) założeń do pierwszej w naszym kraju naukowej syntezy pod roboczym tytułem ,,Historia kobiet polskich’’.

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

Kierownictwo Komitetu zainicjowało w lutym 2013 r. spotkanie przewodniczących i sekretarzy naukowych wszystkich komitetów naukowych funkcjonujących w ramach Wydziału I PAN, którego celem było dyskusja nad kategoryzacją czasopism humanistycznych i społecznych przeprowadzoną przez MNiSzW. W wyniku spotkania ukształtował się zespół z udziałem 2 członków prezydium KNH (jego przewodniczącym został prof. dr hab. Krzysztof Mikulski), który od marca 2013 r. systematycznie pracował nad wypracowaniem kryteriów oceny formalnej i merytorycznej kategoryzacji czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ponadto zespół podjął działania na rzecz wypracowania kryteriów kategoryzacji monografii z obu dziedzin naukowych. Należy zaznaczyć, że 7 listopada 2013 r. uchwałą nr 14/2013 sesji plenarnej Wydziału I PAN działający do tej pory zespół został formalnie przekształcony w Zespół ds. kategoryzacji czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.      

V.2.1. Ekspertyzy[2]: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza była przedstawiana (wykaz, opis).

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

V. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis).

VI. Działalność wydawnicza

VI.1

Wyszczególnienie

Tytuł publikacji

Wydawca/współwydawca

Wydawnictwa

w wersji:

- drukowanej

Nakład

(w egz.)

Dofinans. ze   środków DUN

(w zł)

- elektronicznej

Wydawnictwa ciągłe   (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

 1. Acta Poloniae Historica
 2. Studia Maritima
 3. Wiadomości Numzimatyczne

Druk

Druk

Druk

Wydawnictwa zwarte   (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

1) Approches to   Slavic Unity. Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism and Solidarity Among   the Slaves Today, ed. K.A.   Makowski, F. Hadler, Poznań 2013

2) Moneta czasów kryzysu —   moneta czasów pomyślności. Abstrakty referatów, red. B.   Paszkiewicz, Nowa Sól-Natolin 2013

3) Postawy i aktywność kobiet w czasie   powstania styczniowego 1863-1864 (na tle polskich konspiracji i działalności   powstańczej doby zaborowej), red.   T. Kulak, J. Dufrat,   M. Piotrowska –Marchewa, Wrocław   2013

4) Słowianie – idea i rzeczywistość.   Zbiór studiów, red. K.A. Makowski, M. Saczyńska, Poznań 2013

5)A. Walicki, Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii,   Kraków 2013

 

Druk

Druk

Druk

Druk

Druk

Pozostałe   publikacje

 1. ……
 2. ……
 3. ……

[2] Jako ekspertyzy należy traktować wyłącznie opracowania analityczne przedstawiające stan problematyki stanowiącej przedmiot ekspertyzy, proponowane kierunki działań dla rozwiązania problemu, wraz z propozycjami zastosowań oraz wskazaniem adresatów i odbiorców, którzy te wnioski mogą wprowadzić i określeniem konkretnych efektów, jakie te rozwiązania mogą przynieść.

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym.

Działalność wydawnicza Komitetu koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu finansowania czasopisma ,,Wiadomości Numizmatyczne’’ oraz współfinansowania dwóch innych periodyków, tj. ,,Acta Poloniae Historica’’ i ,,Studia Maritima’’. W miarę możliwości finansowych PAN Komitet podejmuje starania na rzecz dofinansowania druku materiałów pokonferencyjnych i monografii. Wydane staraniem Komitetu wydawnictwa zwarte w 2013 r. prezentują wysoki poziom naukowy.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu (opis)

Współpraca Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (m.in. pełnienie przez Komitet funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami naukowymi, współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi, udział członków Komitetu we władzach, pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych.

Włączenie na miarę możliwości kierownictwa KNH (m.in. powołanie komisji ds. kontaktów i współpracy z zagranicą) historyków polskich w prace programowe Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych przewidzianego na 2015 rok (Jinan, Chińska Republika Ludowa): organizacja sesji panelowej, zgłoszenie tytułu referatu, zorganizowanie zespołu międzynarodowego. Mianowicie Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich KNH kierowany przez prof. dr hab. Krzysztofa Makowskiego zgłosił organizację jednego z trzech paneli tj. Translations (Translacje), Commission Internationale des Études Historiques Slaves (CIEHS) zaproponowanych pod ogólnym tytułem Portals of Globalization to the Slavic World (Wrota do globalizacji świata Słowian). Tematyka ta ma być dyskutowana na panelach: Ports (Porty), Metropoles (Metropolie), oraz wspomnianego Translations (Translacje). Do tegoż panelu został zgłoszony referat pod tytułem: "Between East and West. Translation as a Means of Cross-Cultural Communication in Central Europe in the Middle Ages and Early Modern Times".Wystąpienie jest przygotowywane przez zespół międzynarodowy dr Marta Font (Węgry), dr Jan Hrdina (Czechy), dr Monika Saczyńska (Polska; sekretarz Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich).

Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich KNHdoprowadził do współpracy pomiędzy zespołem kierowanym przez prof. dr hab. Kalinę Bartnicką (Instytut Historii Nauki PAN) a prof. dr hab. Bogusławem Dybasiem (Polska Stacja PAN w Wiedniu). Tematem współpracy są badania nad dziejami i spuścizną Komisji Edukacji Narodowej na tle międzynarodowym.

            Kierownictwo KNH podjęło starania mające na celu zgłoszenie polskiej kandydatury do Zarządu Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH). Z kolei kierownictwo Zespołu Studiów Numizmatycznych KNH rozpoczęło prowadzenie szerokiej akcji w środowisku badaczy polskich i zagranicznych na rzecz organizacji w Polsce Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego w 2021 r.

Poniżej wykaz aktualnych reprezentantów polskiej nauki historycznejw organizacjach międzynarodowych wg strony internetowej CISH i zgłoszeń indywidualnych:

1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Europy Południowo-Wschodniej – (przewodniczący Komitetu Narodowego jako członek Komitetu Międzynarodowego)

2. Międzynarodowy Komitet Drugiej Wojny Światowej (dr Magdalena Hułas, IH PAN - skarbnik)

3. Międzynarodowa Organizacja Historyków Chrześcijaństwa (dr hab. prof. KUL Paweł Kras, KUL – członek Biura)

4. Międzynarodowa Komisja Porównawczej Historii Wojskowej (prof. dr hab. Tadeusz Panecki – członek Biura)

5. Międzynarodowa Komisja Demografii Historycznej (dr Mikołaj Szołtysek, aktualnie pracownik Instytut Max Plancka w Rostocku – członek Biura)

6. Międzynarodowa Komisja Slawistyki (prof. dr hab. Krzysztof Makowski, UAM –wiceprzewodniczący)

7. Międzynarodowa Komisja Historii Miast (prof. dr hab. Roman Czaja, UMK – członek Biura)

8. Międzynarodowa Komisja Historii i Teorii Historiografii (dr hab. prof. UAM Ewa Domańska, UAM – przewodnicząca rady programowej)

9. Międzynarodowe Stowarzyszenie Dydaktyki Historii (dr hab. Joanna Wojdon, UWr – redaktor rocznika ISHD

10 .Międzynarodowa Unia Instytutów Archeologicznych (prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, stacja PAN w Rzymie – członek rady)

11.Międzynarodowa Komisja Historii Bałtyku (prof. dr hab. Janusz Tandecki, UMK – członek Biura)

12. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – członek Komitetu Badawczego

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)

(np.współpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami).

            Komitet poprzez zespoły zadaniowe szeroko współpracuje przede wszystkim z jednostkami samorządu terytorialnego i towarzystwami naukowymi głównie przy organizacji konferencji krajowych i międzynarodowych. W najszerszym stopniu dotyczy to ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Członkowie Komitetu zapraszani są m.in. do komitetów honorowych i organizacyjnych szeregu przedsięwzięć mających uświetnić kolejne rocznice wielu wydarzeń historycznych w naszym kraju.  

Przedstawiciele Komisji Studiów Numizmatycznych wzięli udział w posiedzeniu Komisji Kultury Sejmu RP poświęconym konieczności zmiany Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w posiedzeniu Stowarzyszenia Historyków Sztuki w tejże sprawie i udzielili 1 wywiadu radiowego.

IX. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu.

Białystok-Toruń,dnia 14 stycznia 2014 r.

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

(Przewodniczący Komitetu)

Prof. dr hab. Cezary Kuklo, 501 475 922

(Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej informację)

 

 

___

Informacja o działalności Komitetu Nauk Historycznych PAN w 2012r.

Adresaci:

Wydział I PAN

I. Informacje ogólne

Komitet Nauk Historycznych PAN

I.1. Skład osobowy i struktura organizacyjna Komitetu:

-        prezydium, skład osobowy Komitetu:

Prezydium:

przewodniczący:

 1. 1.prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

tel. 604519959, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zastępcy przewodniczącego:

 1. 2.prof. dr hab. Stanisław SIERPOWSKI - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 2. 3.prof. dr hab. Michał TYMOWSKI – Uniwersytet Warszawski

członkowie prezydium:

 1. 4.prof. dr hab. Stanisław SROKA – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 2. 5.prof. dr hab. Włodzimierz STĘPIŃSKI – Uniwersytet Szczeciński
 3. 6.prof. dr hab. Małgorzata WILLAUME – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

sekretarz naukowy:

 1. 7.prof. dr hab. Cezary KUKLO – Uniwersytet w Białymstoku

tel. 501475922, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkowie Komitetu:

 1. 1.prof. dr hab. Józef BORZYSZKOWSKI – Uniwersytet Gdański
 2. 2.prof. dr hab. Zdzisław BUDZYŃSKI – Uniwersytet Rzeszowski
 3. 3.prof. dr hab. Marek CETWIŃSKI – Akademia Częstochowska
 4. 4.prof. dr hab. Teresa CHYNCZEWSKA-HENNEL – Uniwersytet w Białymstoku
 5. 5.prof. dr hab. Zofia CHYRA-ROLICZ – Uniwersytet Przyrodniczo-Hutniczy, Siedlce
 6. 6.prof. dr hab. Anna FILIPCZAK-KOCUR – Uniwersytet Opolski
 7. 7.prof. dr hab. Mateusz GOLIŃSKI – Uniwersytet Wrocławski
 8. 8.dr hab. Kazimierz KAROLCZAK, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
 9. 9.dr hab. Norbert KASPAREK, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 10. 10.prof. dr hab. Andrzej KLONDER – Uniwersytet w Bydgoszczy
 11. 11.prof. dr hab. Maria KOCZERSKA - Uniwersytet Warszawski
 12. 12.prof. dr hab. Krzysztof MAKOWSKI – Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Poznań
 13. 13.czł. rzecz. PAN Karol MODZELEWSKI – Uniwersytet Warszawski
 14. 14.dr hab. Jadwiga Zuzanna MUSZYŃSKA, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 15. 15.ks. prof. dr hab. Józef NAUMOWICZ – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 16. 16.prof. dr hab. Eugeniusz NIEBELSKI – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 17. 17.prof. dr hab. Idzi PANIC – Uniwersytet Śląski, Katowice
 18. 18.czł. rzecz. PAN Henryk SAMSONOWICZ – Uniwersytet Warszawski
 19. 19.ks. prof. dr hab. Bogdan STANASZEK – Akademia Jana Pawła II, Kraków
 20. 20.prof. dr hab. Rafał STOBIECKI – Uniwersytet Łódzki
 21. 21.dr hab. Sobiesław SZYBKOWSKI, prof. UG - Uniwersytet Gdański
 22. 22.prof. dr hab. Janusz TANDECKI - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 23. 23.prof. dr hab. Krzysztof TARKA – Uniwersytet Opolski
 24. 24.czł. rzecz. PAN Janusz TAZBIR – Instytut Historii PAN, Warszawa
 25. 25.dr hab. Jakub TYSZKIEWICZ, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
 26. 26.czł. rzecz. PAN Andrzej WALICKI – Uniwersytet Notre Dame, Indiana, USA

Eksperci rekomendowani przez KNH:

1. dr hab. Michał Kopczyński – kierownik Działu Badawczego Muzeum Historii Polski

2. prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen – dyrektor IH PAN

3. mgr Stanisław Lenart – nauczyciel dyplomowany, czł. Kom. Dydaktycznej ZG PTH

4. prof. dr hab. Czesław Osękowski – ekspert w zakresie historii najnowszej

5. dr hab. Władysław Stępniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

6. prof. dr hab. Wiesław Władyka – ekspert w zakresie historii najnowszej, publicysta związany z tygodnikiem ,,Polityka’’

-        zestawienie liczbowe: liczba członków ogółem, w tym członkowie PAN; 34 osoby oraz 6 ekspertów

-        zatrudnionych w (jako głównym miejscu pracy): jednostkach PAN, szkołach wyższych, instytutach badawczych[1], pozostałych; 34 osoby (oraz 6 ekspertów)

-        komisje, sekcje lub zespoły (nazwy, przewodniczący); udział w ich składzie osób niebędących członkami Komitetu.

Struktura:

-        Komisja ds. kontaktów i współpracy z zagranicą

      Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Tymowski (UW)

-        Komisja ds. nagród

      Przewodniczący: prof. dr hab. Cezary Kuklo (UwB)

-        Zespół Antropologii Historii

      Przewodniczący: dr hab. Andrzej P. Kowalski prof. UG

-        Zespół Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich

      Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (U. Jana

Kochanowskiego w Kielcach)

-        Zespół Historii Książek i Bibliotek

      Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Juda (UMC)

-        Zespół Historii Miast

      Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Noga (U. Pedagogiczny im. KEN)

-        Zespół Historii Stosunków Międzynarodowych

      Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (UW)

-        Zespół Studiów Numizmatycznych

      Przewodniczący: dr hab. Borys Paszkiewicz prof. UWroc.

-        Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich

            Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Makowski (UAM)

-        Zespół Historii Kobiet

Przewodniczący: prof. dr hab. Teresa Kulak (UWroc.)

-        Zespół Historii Wojskowości

Przewodniczący: dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM

-        Komisja Lituanistyczna

Przewodniczący: dr hab. Henryk Lulewicz, prof. UW

I.2. Zakres działania Komitetu.

Koordynacja i opiniowanie działalności naukowo-badawczej krajowych ośrodków wyspecjalizowanych w historii i archeologii, ocena programów nauczania historii i ich realizacji, organizacja specjalistycznych zebrań dyskusyjnych, inicjowanie praca badawczych, edytorskich i wykopaliskowych. Komitet został powołany w 1959 r.

            Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Historii Wojskowej; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Numizmatyczną; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Komisją Studiów Słowiańskich; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Historii II Wojny Światowej; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Nauk Historycznych; Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Współczesnej Historii Europy. Zadania komitetów narodowych wykonuje prezydium komitetu.

I.3. Dane adresowe do korespondencji: adres pocztowy, adresy elektroniczne, telefon do kontaktów.

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, tel. 604519959, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. Zebrania Komitetu (opis)

II.1. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym zebrania z referatami naukowymi).

 • 24 stycznia 2012 r., pierwsze plenarne zebranie w nowej kadencji 2011-2014; wybrano przewodniczącego, jego zastępców, sekretarza naukowego, członków prezydium oraz członków komisji wyborczej.
 • 29 marca 2012 r., przedyskutowano i przyjęto regulamin KNH PAN na kadencję 2011-2014; przedstawiono plan pracy KNH na 2012 r.; dokonano wyboru Komisji ds. nagród i Komisji ds. współpracy międzynarodowej; powołano zespoły zadaniowe i redakcje czasopism; zebranie zakończyły wolne wnioski.
 • 22 listopada 2012 r., dr hab. prof. US Adam Makowski przedstawił informacje o przygotowaniach do XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie; prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki przedstawił informację o zasadach ewaluacji jednostek naukowych; prof. dr hab. Krzysztof Mikulski omówił perspektywy funkcjonowania czasopism historycznych w świetle najnowszej punktacji czasopism wg MNiSzW; powołano zespoły zadaniowe; zatwierdzono treść umowy KNH i IH PAN w sprawie współpracy przy organizowaniu zebrań i konferencji naukowych, zebranie zakończono wolnymi wnioskami.

II.2. Posiedzenia prezydium Komitetu (data, najważniejsze omawiane problemy, w tym posiedzenia z referatami naukowymi).

 • 24 stycznia 2012 r.: ustalenie podziału zadań pomiędzy członków prezydium, dyskusja nad koncepcją pracy prezydium i Komitetu KNH PAN.
 • 7 marca 2012 r.: przyjęcie założeń do regulaminu KNH PAN, dyskusja nad planem pracy w 2012 r.,
 • 29 marca 2012 r.: dyskusja i przyjęcie regulaminu KNH PAN; przedstawienie planu pracy na 2012 r., wybór komisji ds. nagród i komisji ds. współpracy międzynarodowej; powołanie zespołów zadaniowych.
  • 25 maja 2012 r.: dyskusja nad stanowiskiem Komitetu wobec parametryzacji jednostek naukowych i próbami przenoszenia obowiązujących w tym zakresie punktacji na oceny osób ubiegających się o stopnie i tytuły naukowe; ustalenie nazw i składu tworzonych zespołów zadaniowych
  • 22 listopada 2012 r.: podpisanie umowę w sprawie współpracy przy organizacji zebrań i konferencji naukowych z IH PAN, ustalenie planu pracy na I poł. 2013 r.; przyjęcie sprawozdanie z pracy Komisji ds. nagród.

II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (liczba, w tym posiedzenia z referatami naukowymi) .

- Zespół Studiów Numizmatycznych przy KNH PAN (kierowany przez prof. dr. hab. Borysa Paszkiewicza) przeprowadził cztery spotkania zwyczajne i jedno nadzwyczajne: 24 lutego 2012 r. było poświęcone nowym badaniom nad monetami polskimi Władysława Jagiełły. Michał Zawadzki z Zamku Królewskiego w Warszawie w referacie „Nowa typologia półgroszy Władysława Jagiełły” przedstawił wyniki swych wieloletnich badań, które doprowadziły do zasadniczej rewizji ustaleń Stanisławy Kubiakowej z 1970 r. W tym samym kierunku, choć inną drogą podążał Zbigniew Bartkowiak z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Jego referat, zatytułowany „Półgroszki Władysława Jagiełły typu XI w świetle analizy statystycznej. Część II”, wykazał przede wszystkim zasadniczą niespójność tej grupy monet i jej pochodzenie z wielu niezależnych emisji. Na spotkaniu 24 marca 2012 r. dr hab. Renata Ciołek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w referacie „Monety rzymskie w centrach hutniczych, czyli czym płacono za żelazo”, przedstawiła nową koncepcję mechanizmu napływu monet rzymskich na ziemie polskie. Hipoteza wywołała żywiołową dyskusję, niewątpliwie jednak rozszerzyła dotychczasowe możliwości interpretacyjne jednego z głównych zjawisk numizmatycznych w Polsce. Krystian Książek z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie w wystąpieniu zatytułowanym „Ślady przebić na denarach ze skarbu głogowskiego (1987)” wykazał związek grupy typów lekkich denarów, przypisywanych Bolesławowi Kędzierzawemu, z emisją anonimową, uważaną za lokalną. Zasadniczo zmienił w ten sposób wizję mennictwa polskiego 2. połowy XII w. Spotkanie 11 maja 2012 r., zostało zwołane wspólnie z prowadzonym przez prof. Aleksandra Bursche Seminarium Doktoranckim z Numizmatyki Antycznej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nadzwyczajną okolicznością było zebranie w Warszawie Komitetu (zarządu) Międzynarodowej Rady Numizmatycznej. Uczestnicy wysłuchali wykładów członków tego właśnie gremium: dra Michaela Alrama (dyrektora Gabinetu Numizmatycznego w Kunsthistorisches Museum, Wiedeń) pt. „Tepe Narenj, a Royal Monastary on the High Ground of Kabul: the Numismatic Evidence” oraz dra Benedikta Zächa (dyrektora Münzkabinett und Antikensammlung der Stadt Winterthur) pt. „Professional Mints and Italian Model: The Introduction of the Gros Coins in the Southern German Lands”. Zaproszenie Komitetu do Warszawy było pięknym osiągnięciem organizacyjnym członka naszego Zespołu, A. Burschego, który dąży do uczynienia Uniwersytetu Warszawskiego gospodarzem XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego w 2021 r. Sukces tego przedsięwzięcia stałby się wielką promocją polskiej numizmatyki we wszystkich jej aspektach — od naukowego przez muzealny i kolekcjonerski aż po antykwaryczny, toteż Zespół usilnie te starania popiera. Na spotkaniu 28 września 2012 r. Dobrochna Gorlińska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła wnioski ze swej ukończonej właśnie rozprawy doktorskiej w referacie „Józef ha-Kohen, Abraham, Jakub, Menahem — o Żydach w administracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego”. Referat Grzegorza Śnieżki, pt. „Fałszerstwa małych szelągów miedzianych Jana Kazimierza ze skarbu monet z miejscowości Idźki-Wykno”, zawierał tezy jego pracy magisterskiej, po raz pierwszy wnikliwie analizującej zjawisko fałszerstw szelągów Boratyniego (zob. WN LVI: 2012, z. 2). Marta Męclewska zadała w komunikacie pytanie „Co powinno się znaleźć w bibliografii numizmatyki polskiej i z Polską związanej?”, chcąc doprecyzować kryteria włączania do spisu polskich publikacji numizmatycznych prac dotyczących zagadnień pogranicznych (w sensie zarówno materialnym, jak i terytorialnym). Podczas spotkania 14 grudnia 2012 r. Agnieszka Murawska z Muzeum Narodowego w Poznaniu wygłosiła referat zatytułowany „Wczesnośredniowieczny skarb z Kleszczewa (tpq ok. 1000)”. Skarb, niezachowany w zbiorach, został ujawniony w zapiskach archiwalnych; co więcej, referentka zapowiedziała dalsze, nieznane dane o znaleziskach z podobnych źródeł. Piotr Chabrzyk z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi omówił „Poszukiwania produktów polskich mennic w wybranych skarbach krzyżówkowych końca XI wieku”, przedstawiając wciąż nowe fakty źródłowe, pozwalające rekonstruować znacznie obfitsze, niż dotąd sądzono, mennictwo denarów krzyżowych w Polsce.

- Zespół Dziejów Czech i Stosunków Polsko - Czeskich (przewodniczący prof. dr hab. Wojciech Iwańczak) zorganizował jedną konferencję pt. „Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem. Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, która odbyła się w dniach 24 - 26 września w Kamieniu Śląskim. Oprócz Zespołu współorganizatorem konferencji był Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego. Zgromadziła ona znakomite grono uczonych z Polski i Republiki Czeskiej, w liczbie około 30 - 35. Wśród 25 referatów 9 było autorstwa Czechów.

- Zespół Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich (przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Makowski): w końcu listopada 2012 roku przeprowadził zebranie organizacyjne, na którym zainaugurował swoją działalność.

- Zespół Historii Książki i Bibliotek (przewodnicząca dr hab. Maria Juda): 22 listopada 2012 r. odbyło się posiedzenie, na którym opracowano program prac Zespołu na bieżącą kadencję, oceniono także stan badań w zakresie historii dawnej książki i bibliotek. Zaproponowano utworzenie słownika terminologicznego obejmującego hasła spoza środowiska bibliotekoznawczego, np. historii sztuki, introligatorstwa. Wskazano także na potrzebę zapraszania na spotkania osób spoza Zespołu, co umożliwi inne spojrzenie na problemy oraz terminy pojawiające się w kulturze dawnej książki. Poszerzy to także informacje o źródłach i nowych technologiach w Polsce, w Europie i na świecie. Zaproponowano także utworzenie bibliografii w formie elektronicznej rejestrującej polonika i wydawnictwa źródłowe. Przyjęto wstępne założenie, o zorganizowaniu konferencji naukowej w 2014 w ramach Zespołu oraz przedstawiono propozycje tematów konferencyjnych. Poruszono także sprawy związane z utworzeniem strony internetowej (portalu) Zespołu Historii Książki i Bibliotek, na której zamieszczane będą informacje o konferencjach krajowych i zagranicznych, informacje o publikacjach cyfrowych. Zasygnalizowano potrzebę współpracy z sąsiadami poprzez pomysł stworzenia biblioteki cyfrowej Wielkiego Księstwa Litewskiego, oraz zwrócono uwagę na starania się o fundusze z Ministerstwa Kultury na rozwój kultury książki w Polsce. Ponadto wymieniono poglądy dotyczące środowiska bibliotekoznawczego i bibliologicznego oraz ich nowego postrzegania wśród przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, a także zwrócono uwagę na młodych badaczy, brak inspiracji wśród studentów w badaniach nad dawną książką, a także problemy w kształceniu pracowników bibliotek w zakresie dawnej książki. Podkreślono potrzebę rozwoju i popularyzacji przedmiotów związanych z dawną książką. Spotkanie wywołało żywą dyskusję wokół propozycji programowych Zespołu, jak również planowanej konferencji naukowej. Poruszano zagadnienia publikacji wydawnictw źródłowych (np. katalogów, inwentarzy bibliotecznych) oraz stworzenia portalu internetowego obejmującego informacje o konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliologii oraz historii.

Komisja Lituanistyczna (przewodniczący dr hab. Henryk Lulewicz, prof. UW) zorganizowała w dniach 25-26 września 2012 r. w Sali Kościuszkowskiej w budynku Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31) XXI z kolei spotkanie gromadzące historyków litewskich, białoruskich i polskich zajmujących się dziejami dawnej (przedrozbiorowej) Litwy. W spotkaniu tym brało udział 50 osób. Tegoroczne obrady poświęcone zostały tematowi: „Wojna i dyplomacja. Wielkie Księstwo Litewskie w polityce europejskiej (XIV – XIX wiek)”. Wygłoszono w sumie 11 referatów. Wśród referentów przeważali historycy z różnych ośrodków naukowych polskich (5 osób), autorami kolejnych 4 referatów byli historycy litewscy młodszego pokolenia a dwóch przyjechało z Białorusi. Większość referatów wywołała żywe zainteresowanie słuchaczy, co odbiło się w ożywionej dyskusji nad problematyką w nich poruszaną.

Zespół Historii Kobiet (przewodnicząca prof. dr hab. Teresa Kulak) odbył w grudniu 2012 r. spotkanie organizacyjne, na którym przedyskutowano plan pracy na najbliższe 3 lata.

III. Konferencje (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych)

III.1 Konferencje naukowe zorganizowane/ współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu:

Liczba ogółem:7

w tym:

Nazwa konferencji

Organizator,

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

ze środków

DUN (w zł)

Debata sejmowa w sprawie zmiany ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, 2 kwietnia 2012 r., Warszawa

Zebranie, na którym dyskutowano o zmianach prawnych w związku z ustawą „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, 19 maja 2012 r., Warszawa (?)

Zebranie, na którym sformułowano postulaty zmian prawnych w związku z ustawą „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, 15  czerwca 2012 r., Warszawa (?)

Konferencja „Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem. Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna”, 24-26 września 2012 r., Kamień Śląski

Konferencja „Wojna i dyplomacja.                 Wielkie Księstwo Litewskie w polityce europejskiej (XIV – XIX wiek)”, 25-26 września 2012 r.

Spotkanie dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów historycznych w Polsce, Toruń 25-26 V 2012 – poświęcone krajowym ramom kwalifikacji w nauczaniu historii, uprawnieniom jednostek w procesie nadawania stopni naukowych

Spotkanie dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów historycznych w Polsce, Białystok 29-30 XI 2012 – poświęcone zasadom parametryzacji jednostek naukowych i oceny punktowej czasopism

Poseł Marek Poznański, z ramienia Zespołu Studiów Numizmatycznych przy KNH PAN uczestniczyli prof. A. Bursche i dr M. Bogucki

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, z ramienia Zespołu Studiów Numizmatycznych przy KNH PAN uczestniczyli prof. A. Bursche i dr M. Bogucki

Stowarzyszenie Historyków Sztuki, z ramienia Zespołu Studiów Numizmatycznych przy KNH PAN uczestniczyli prof. A. Bursche i prof. B. Paszkiewicz

Zespół Dziejów Czech i Stosunków Polsko - Czeskich Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk; Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego

Komisja Lituanistyczna KNH, Instytut Historii PAN

ZG Polskiego Towarzystwa Historycznego, IHiA UMK, KNH PAN

ZG Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historii i Stos. Międzynar. UwB, KNH PAN

+

+

+

+

+

+

+

Brak danych

Brak danych

Brak danych

30-35 osób

50 osób

62 osoby

65 osób

9 osób

20 osób

Brak danych

Brak danych

Brak danych

25

11

3 + 40

3 + 37

11000 PLN

W tabeli: liczba wystąpień – łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych

III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej.

Konferencje zorganizowane przez zespoły zadaniowe przy KNH miały na celu kontynuację dialogu naukowego z historykami Litwy, Białorusi i Czech w zakresie historii stosunków wzajemnych i dziejów Europy środkowej.

Spotkania dziekanów i dyrektorów wydziałów i instytutów historycznych z polskich uczelni i instytucji naukowych mają charakter cyklicznych konsultacji środowiskowych, organizowanych wcześniej przez Polskie Towarzystwo Historyczne, od 2012 r. przy współudziale Komitetu Nauk Historycznych PAN.

IV. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę (opis)

(audycje i programy w radiu i telewizji, udział w festiwalach nauki, piknikach naukowych, wystąpienia w mediach elektronicznych, artykuły w prasie popularyzujące naukę itp. – dotyczy działań, w których bezpośrednio zaangażowany był Komitet lub jego struktury wewnętrzne).

-

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/ problemu (opis)

V.1. Ocena stanu i potrzeb tych dyscyplin/problemu oraz instytucji naukowych (z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii); formułowanie zadań ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu; inspirowanie innychdziałań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, współpraca z organami i instytutami naukowymi Akademii na rzecz wspierania rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową; m.in. formułowanie priorytetów badawczych, ocena wydawnictw naukowych, opracowywanie i przedstawianie programów badawczych oraz standardów i kierunków kształcenia w zakresie reprezentowanych dyscyplin/ problemu objętych zakresem działania Komitetu, inne wynikające ze specyfiki działania Komitetu (dotyczy działań, w których podmiotem był Komitet lub jego struktury wewnętrzne, a nie poszczególne osoby).

 1. KNH brał udział w dyskusji dotyczącej kształcenia historyków na uczelniach polskich.
 2. Sformułowano stanowisko wobec zasad parametryzacji jednostek naukowych
 3. Sformułowano stanowisko wobec zasad parametryzacji czasopism naukowych z zakresu humanistyki

Patrz też pkt. III.2

V.2 Działalność ekspercka, opinie, oceny i konsultacje w roku sprawozdawczym.

V.2.1. Ekspertyzy[2]: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca lub jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok zakończenia) odbiorca, sposób wykorzystania, sposób upowszechniania, inne instytucje lub osoby, którym ekspertyza była przedstawiana (wykaz, opis).

V.2.2. Opinie, oceny i konsultacje (wykaz).

V. 3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu (opis).

VI. Działalność wydawnicza

VI.1

Wyszczególnienie

Tytuł publikacji

Wydawca/współwydawca

Wydawnictwa

w wersji:

- drukowanej

Nakład

(w egz.)

Dofinans. ze środków DUN

(w zł)

- elektronicznej

Wydawnictwa ciągłe (w tym czasopisma, np. miesięczniki, kwartalniki; inne periodyki)

 1. 1)Wiadomości Numizmatyczne
 2. 2)Studia Maritima
 3. 3)……

drukowanej

drukowanej

300

100

6990 zł

3500 zł

Wydawnictwa zwarte (np. monografie, materiały pokonferencyjne, inne)

 1. 1)……
 2. 2)……
 3. 3)……

Pozostałe publikacje

 1. 1)……
 2. 2)……
 3. 3)……

VI.2. Omówienie działalności wydawniczej Komitetu w roku sprawozdawczym.

Jedynymi oznakami działalności wydawniczej KNH, ze względu na skromne możliwości finansowe, było wydawanie dwóch periodyków naukowych, wskazanych w ujęciu tabelarycznym.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu (opis)

Współpraca Komitetu z organizacjami międzynarodowymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (m.in. pełnienie przez Komitet funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami naukowymi, współpraca z innymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi, udział członków Komitetu we władzach, pracach komisji, komitetów itp. międzynarodowych organizacji naukowych.

W chwili rozpoczynania nowej kadencji prezydium KNH dysponowało jedynie wyrywkowymi informacjami o sformalizowanej współpracy międzynarodowej (nie licząc udziału w konferencjach) przedstawicieli polskiego środowiska historycznego z organizacjami międzynarodowymi. Dlatego też jednym z zadań Sekretarza naukowego KNH PAN było ustalenie udziału przedstawicieli naszej nauki historycznej w gremiach decyzyjnych międzynarodowych organizacji naukowych (zob. niżej).

  

Reprezentanci polskiej nauki historycznej

w organizacjach międzynarodowych wg strony internetowej CISH i zgłoszeń indywidualnych

1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Europy Południowo-Wschodniej – (przewodniczący Komitetu Narodowego jako członek Komitetu Międzynarodowego)

2. Międzynarodowy Komitet Drugiej Wojny Światowej (dr Magdalena Hułas, IH PAN - skarbnik)

3. Międzynarodowa Organizacja Historyków Chrześcijaństwa (dr hab. prof. KUL Paweł Kras, KUL – członek Biura)

4. Międzynarodowa Komisja Porównawczej Historii Wojskowej (prof. dr hab. Tadeusz Panecki – członek Biura)

5. Międzynarodowa Komisja Demografii Historycznej (dr Mikołaj Szołtysek, Instytut Max Plancka w Rostocku – członek Biura)

6. Międzynarodowa Komisja Slawistyki (prof. dr hab. Krzysztof Makowski, UAM –wiceprzewodniczący)

7. Międzynarodowa Komisja Historii Miast (prof. dr hab. Roman Czaja, UMK – członek Biura)

8. Międzynarodowa Komisja Historii i Teorii Historiografii (dr hab. prof. UAM Ewa Domańska, UAM – przewodnicząca rady programowej)

9. Międzynarodowe Stowarzyszenie Dydaktyki Historii (dr hab. Joanna Wojdon, UWr – redaktor rocznika ISHD

10. Międzynarodowa Unia Instytutów Archeologicznych (prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, stacja PAN w Rzymie – członek rady)

11. Międzynarodowa Komisja Historii Bałtyku (prof. dr hab. Janusz Tandecki, UMK – członek Biura)

12. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Uniw. Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach – członek Komitetu Badawczego))

            Ponadto nawiązano kontakty robocze z sekretarzem generalnym Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych prof. Robertem Frankiem z paryskiej Sorbony, które powinny zaowocować roboczą wizytą Zastępcy przewodniczącego KNH PAN w połowie 2013 r. w Paryżu. Jej celem byłoby aktywniejsze włączenie badań historyków polskich w program naukowy kolejnego XX II Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Jinan (Chiny) w 2105 r.

VIII. Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi, innymi w zakresie reprezentowanej dyscypliny/ problemu naukowego (opis)

(np.współpraca z Sejmem, Senatem, jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, współpraca z towarzystwami naukowymi, z innymi organizacjami).

-

IX. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu.

-

Warszawa, dnia 28 stycznia 2012 r.

..................................................................

(Przewodniczący Komitetu)

dr Tomasz Bohun, sekretarz organizacyjny, telkom. 501368658

(Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej informację)[1] instytuty badawcze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych

[2] Jako ekspertyzy należy traktować wyłącznie opracowania analityczne przedstawiające stan problematyki stanowiącej przedmiot ekspertyzy, proponowane kierunki działań dla rozwiązania problemu, wraz z propozycjami zastosowań oraz wskazaniem adresatów i odbiorców, którzy te wnioski mogą wprowadzić i określeniem konkretnych efektów, jakie te rozwiązania mogą przynieść.